Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 14

L 332/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (2004/749/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr (WE) 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (1), w szczególności jego art. 15 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

ność do przyjęcia pomocy, jak również kryteria określone w art. 4 tego rozporządzenia. Ponieważ współczynnik 30/70 ma zastosowanie w całym okresie od 2004 do 2006 r., właściwym jest dokonanie indykatywnego rocznego podziału ogółu środków przy zastosowaniu tego współczynnika. W związku z powyższym ogólny sposób podejścia do ponownego rozdzielenia środków pomiędzy pozostałe kraje beneficjentów, a mianowicie Bułgarię i Rumunię, powinien opierać się na zastosowaniu współczynnika 30/70 w ciągu całego trzyletniego okresu od 2004 do 2006 r., a indykatywny roczny podział ogółu środków powinien być określony zgodnie ze skalą odzwierciedlającą ten ogólny współczynnik, Artykuł 1 Przy zastosowaniu ogólnego sposobu podejścia na okres od 2004 do 2006 r. środki, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1267/1999, będą ponownie rozdzielone pomiędzy Bułgarię i Rumunię zgodnie ze współczynnikiem 30/70, odpowiednio, na ten okres jako całość. Podczas trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 1, roczny podział środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1267/1999 ustalony będzie przy zastosowaniu indykatywnego współczynnika 65 % do 75 % ogółu środków dla Rumunii i 25 % do 35 % ogółu środków dla Bułgarii.

(5)

W dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. na posiedzeniu w Kopenhadze Rada Europejska zatwierdziła wyniki negocjacji, które doprowadziły w 2004 r. do przyjęcia do Wspólnoty ośmiu krajów obecnie objętych postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1267/1999. W związku z powyższym, w okresie 2004–2006 zobowiązania tego rozporządzenia będą dotyczyć wyłącznie Bułgarii i Rumunii. Przyjmując przedstawione przez Komisję „wytyczne co do drogi jaką należy podążać” dla Bułgarii i Rumunii, Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze założyła, w drodze ogólnego sposobu podejścia do ponownego rozdzielenia środków, iż współczynnik ponownego rozdzielenia środków powinien wynosić odpowiednio 30/70, zgodnie z programem PHARE ustanowionym na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (2), zgodnie ze Specjalnym Programem Akcesyjnym na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 (3) oraz z Instrumentem Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), utworzonym na mocy rozporządzenia nr 1267/1999. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1267/1999, przy ustaleniu współczynnika bierze się pod uwagę potrzeby Bułgarii i Rumunii oraz ich zdol-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004. (3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.