Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 15

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/15

DECYZJA RADY z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory (2004/750/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/548/WE z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska, jakie powinna zająć Wspólnota odnośnie do porozumienia dotyczącego stosunków walutowychz Księstwem Andory (1), w szczególności jej art. 8, uwzględniając zalecenie Komisji (2),

Na mocy ustnej noty Ambasadora Andory przy Wspólnocie z dnia 1 lipca 2004 r., Andora zobowiązała się ratyfikować takie porozumienie przed dniem 30 kwietnia 2005 r. Termin ten jest możliwy do przyjęcia przez Wspólnotę. Nieratyfikowanie przez Andorę, przed uzgodnioną datą, porozumienia w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności powinno skutkować zawieszeniem negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych do czasu dokonania ratyfikacji,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając opinię Europejskiego Banku a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Centralnego (3), Artykuł 1 Spełnione zostały warunki niezbędne do otwarcia negocjacji z Księstwem Andory w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych, zgodnie z art. 8 decyzji 2004/548/WE w sprawie stanowiska, jakie powinna zająć Wspólnota odnośnie do porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory. Komisja informuje Księstwo Andory o gotowości Wspólnoty do zawarcia porozumienia dotyczącego stosunków walutowych i proponuje rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego porozumienia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 października 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

Otwarcie negocjacji w sprawie porozumienia z Księstwem Andory (zwanym dalej „Andorą”), dotyczącego stosunków walutowych, powinno zależeć od spełnienia niezbędnych warunków. Wcześniejsze parafowanie przez obie strony porozumienia w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, jak również zobowiązanie się Andory do ratyfikowania takiego porozumienia przed datą uzgodnioną ze Wspólnotą, powinno stanowić część tych warunków. Andora i Komisja dokonały w dniu 1 lipca 2004 r. parafowania porozumienia przewidującego podjęcie środków równoważnych do tych określonych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (4).

(2)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 244 z 16.7.2004, str. 47–49. C 244 z 1.10.2004, str. 19. C 256 z 16.10.2004, str. 9. L 157 z 26.6.2003, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.