Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 16

L 332/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1) w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Wspólny Komitet Zarządzający powołany na mocy art. 16 Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi, niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się zmiany do załącznika V do tej Umowy. Tekst wymiany listów ustanawiających porozumienie z Nową Zelandią wraz ze zmianami w załączniku V do Umowy załącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Umowy, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Nowa Zelandia notyfikuje na piśmie Komisji zakończenie procedur wewnętrznych dotyczących zatwierdzenia zmian określonych w art. 1. Komisja bezzwłocznie informuje Radę i Państwa Członkowskie o powiadomieniu, o którym mowa w ustępie pierwszym. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Decyzja Rady 2002/957/WE z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (2) przewiduje możliwość uznania równoważności systemów certyfikacyjnych stosowanych przez Nową Zelandię dla mięsa świeżego i produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wspólny Komitet Zarządzający ds. Umowy powołany na mocy art. 16 Umowy („Komitet”) na spotkaniu w dniach 1 i 2 czerwca 2004 r. wydał zalecenie dotyczące ustalenia równoważności wymogów sanitarnych dla zarodków bydła, ptactwa łownego, żywych małży do spożycia przez ludzi, miodu i wełny. Komitet zalecił również ustalenie równoważności systemów certyfikacyjnych dla produktów rybnych i wydał zalecenia dotyczące ogólnego formatu załącznika V. W wyniku powyższych zaleceń do załącznika V do Umowy wprowadza się stosowne zmiany. Zmiany te należy zatwierdzić w imieniu Wspólnoty. Środki przewidziane na mocy tej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

(4) (5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 4. Decyzja zmieniona decyzją 1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, str. 1). (2) Dz.U. L 333 z 10.12.2002, str. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 5 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.