Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 6

00 dnia kalendarzowego oraz 24.00 godziną tego samego dnia kalendarzowego lub jakąkolwiek część tego okresu, w trakcie której statek znajduje się w granicach jednego z obszarów określonych w pkt. 2 oraz znajduje się poza portem, lub b) jakikolwiek nieprzerwany okres 24 godzin odnotowany w dzienniku połowowym WE, w trakcie którego statek znajduje się w granicach jednego z obszarów określonych w pkt. 2 oraz znajduje się poza portem oraz jakąkolwiek część takiego okresu czasu. Państwo Członkowskie, które ma zamiar stosować definicję dnia przebywania w granicach obszaru oraz poza portem ustanowioną na podstawie lit. b), powiadamia Komisję o środkach monitorowania działań statku w celu zapewnienia zgodności z warunkami ustanowionymi w lit. b).

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/7

4) Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące grupy narzędzi połowowych: a) włoki denne, okrężnice lub inne podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm z wyjątkiem włoków ramowych; b) włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm; c) statyczne sieci przydenne łącznie z sieciami skrzelowymi, sieciami oplątującymi i sieciami trójściennymi; d) denne sznury haczykowe; e) włoki denne, okrężnice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci między 70 mm a 99 mm, z wyjątkiem włoków ramowych o rozmiarze oczek sieci między 80 mm a 99 mm; f) włoki denne, okrężnice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci między 16 mm a 31 mm z wyjątkiem włoków ramowych. Nakład połowowy 5) Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że statki rybackie pływające pod jego banderą oraz zarejestrowane we Wspólnocie, posiadając na pokładzie jakiekolwiek narzędzia połowowe określone w pkt. 4, przebywają w granicach obszaru oraz znajdują się poza portem przez liczbę dni nie większą niż liczba określona w pkt. 6. 6) a) Maksymalna liczba dni w jakimkolwiek miesiącu kalendarzowym, w których statek może znajdować się w granicach obszaru oraz poza portem, posiadając na pokładzie jakiekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt. 4, jest wskazana w tabeli I. Tabela I Maksymalna liczba dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem w odniesieniu do poszczególnych narzędzi połowowych

Grupa narzędzi połowowych określonych w pkt.: Obszar określony w pkt.: 4 lit. a) 4 lit. b) 4 lit. c) 4 lit. d) 4 lit. e) 4 lit. f)

Kattegat, Morze Północne i Skagerrak, zachód Szkocji, Kanał Wschodni, Morze Irlandzkie

10

14

14

17

22

20

b) Państwo Członkowskie może zsumować dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem z tabeli I w ramach okresów zarządzania do jedenastu miesięcy kalendarzowych. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisj o swoim zamiarze zsumowania okresów zarządzania przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zsumowanego okresu. c) Dodatkowa liczba dni, w trakcie których statek może przebywać w granicach obszaru oraz poza portem, posiadając na pokładzie jakiekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt. 4, może zostać przydzielona Państwom Członkowskim przez Komisję na podstawie osiągniętych wyników programów wycofania z eksploatacji, które miały miejsce od dnia 1 stycznia 2002 r. Państwa Członkowskie zamierzające skorzystać z takich przydziałów przedkładają Komisji wniosek wraz ze sprawozdaniami zawierającymi dane szczegółowe dotyczące ich zakończonych programów wycofywania z eksploatacji. Na podstawie takiego wniosku Komisja, po konsultacji z Państwami Członkowskimi, może zmienić liczbę dni określoną w lit. a) w odniesieniu do tego Państwa Członkowskiego. d) Odstępstwa od liczby dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, wskazane w tabeli I, mogą zostać przyznane statkom przez Państwa Członkowskie zgodnie z warunkami wskazanymi w tabeli II. Państwa Członkowskie zamierzające skorzystać ze zwiększonego przydziału dni powiadamiają o tym Komisję, podając dane szczegółowe statków, które będą korzystać z przydziału, oraz dane szczegółowe dotyczące ich dotychczasowych wyników przynajmniej na dwa tygodnie przed przyznaniem zwiększonego przydziału dni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.