Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 6

L 332/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

Tabela II Odstępstwa od liczby dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem określone w tabeli I oraz związane z nimi warunki

Obszar określony w pkt. 2 Narzędzia połowowe określone w pkt. 4 Wyniki statku w 2002 r. (*) Dni

2 lit. a)

4 lit. a), 4 lit. e)

Mniej niż 5 % każdego z następujących gatunków: dorsz, sola i gładzica Mniej niż 5 % dorsza

Brak ograniczenia liczby dni (***) Od 100 mm do < 120 mm do 14 ≥ 120 mm do 15 Do 16 dni

2 lit. a)

4 lit. a), 4 lit. b)

2 lit. a) Kattegat (rejon ICES IIIa południe), Morze Północne 2 lit. a) Kanał Wschodni, rejon ICES VII d

4 lit. c) narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 220 mm 4 lit. c) narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 110 mm

Mniej niż 5 % dorsza oraz więcej niż 5 % skarpa (turbot) i taszy Statki o długości mniejszej niż 15 m o wyładunkach, z których ponad 35 % stanowią nieuregulowane gatunki, oraz przebywające poza portem przez więcej niż 24 godziny (**)

Do 20 dni

(*) Zgodnie z dziennikiem połowowym WE – średnie roczne wyładunki w żywej wadze. (**) Nie naruszając niniejszego przepisu, odstępstwo stosuje się również do maksymalnie sześciu statków pływających pod banderą Francji oraz zarejestrowanych we Wspólnocie o długości całkowitej równej lub większej niż 15 metrów. Wykaz takich statków jest przedkładany Komisji przed dniem 1 lutego 2004 r. (***) Statek może przebywać w granicach obszaru przez określoną liczbę dni w danym miesiącu.

W przypadku przydzielenia statkowi większej liczby dni, w wyniku uzyskania przez niego niskiego udziału procentowego połowu niektórych gatunków, statek ten nie zatrzymuje na pokładzie więcej niż udział procentowy tych gatunków wskazany w tabeli II. Jeżeli statek nie spełni tego warunku, ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do dodatkowej liczby dni. e) Na wniosek Państwa Członkowskiego Komisja może przyznać odstępstwo na podstawie pierwszego wiersza tabeli II w odniesieniu do połowu czarniaka bez wymogu uzyskania w poprzednich latach wyniku poniżej 5 % udziału w połowach każdego z następujących gatunków: dorsza, soli oraz gładzicy. Wraz z wnioskiem Państwo Członkowskie przedkłada dane szczegółowe dotyczące statków, które skorzystałyby z przydziału, wraz z dowodami na przysługujące im kwoty oraz planowaną działalność. Wniosek jest przedkładany Komisji przynajmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego okresu zarządzania, w ramach którego mają zostać przyznane dodatkowe przydziały dni. Jakikolwiek statek, któremu przydzielono dodatkową liczbę dni na podstawie tego przepisu, nie może w żadnym momencie posiadać na pokładzie więcej niż 5 % każdego z następujących gatunków: dorsz, sola oraz gładzica. Kontrola i nadzór na morzu oraz w porcie, przeprowadzane przez właściwe władze, podejmowane są w celu sprawdzenia zgodności z powyższym wymogiem. Każdy statek, co do którego stwierdzono, iż nie spełnia tego wymogu, ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do dodatkowej liczby dni. f) Uwzględniając zamknięcie obszaru na Morzu Irlandzkim w celu ochrony ryb w okresie tarła oraz zakładaną redukcję śmiertelności połowowej u dorsza, udostępnione zostaną dwa dodatkowe dni dla statków w grupie narzędzi połowowych określonych w pkt. 4 lit. a) i pkt. 4 lit. b), które spędzają więcej niż połowę przydzielonych im dni, w danym okresie zarządzania, prowadząc połowy na Morzu Irlandzkim. 7) Przed pierwszym dniem każdego okresu zarządzania kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamiają władze Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa statek, o narzędziach połowowych, jakie zamierza wykorzystywać w trakcie nadchodzącego okresu zarządzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.