Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 6

Do momentu dostarczenia takiego powiadomienia statek nie będzie uprawniony do połowów w granicach obszarów określonych w pkt. 2 przy użyciu którychkolwiek z narzędzi określonych w pkt. 4. W przypadku gdy kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamia o wykorzystaniu dwóch spośród grup narzędzi połowowych określonych w pkt. 4, całkowita liczba dni dostępnych w trakcie nadchodzącego okresu zarządzania jest nie większa niż połowa sumy dni, do których statek jest uprawniony w odniesieniu do każdego z narzędzi, zaokrąglona w dół do uzyskania pełnego dnia. Nie jest dozwolone wykorzystywanie któregokolwiek z określonych narzędzi połowowych przez liczbę dni większą niż ustanowiona w odniesieniu do tego narzędzia w tabeli I.

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/9

Możliwość wykorzystania dwóch spośród narzędzi połowowych jest dostępna jedynie w przypadku, gdy spełnione są następujące dodatkowe warunki w zakresie monitorowania: — w trakcie danego rejsu statek rybacki może posiadać na pokładzie tylko jedno z narzędzi połowowych, o których mowa w pkt. 4; — przed każdym rejsem kapitan statku lub jego przedstawiciel powiadamia uprzednio właściwe władze o rodzaju narzędzi połowowych, które będą znajdować się na pokładzie statku, chyba że jest to ten sam rodzaj narzędzi, który zgłoszono przed poprzednim rejsem. Kontrola oraz nadzór na morzu oraz w porcie, przeprowadzana przez właściwe władze, podejmowana jest w celu sprawdzenia zgodności z dwoma powyższymi wymogami. Każdy statek, co do którego stwierdzono, że nie spełnia tych wymogów, ze skutkiem natychmiastowym przestaje być uprawniony do korzystania z dwóch grup narzędzi połowowych. Statek zamierzający korzystać jednocześnie z jednego lub większej liczby narzędzi połowowych, o których mowa w pkt. 4 (narzędzi uregulowanych) i jakichkolwiek innych narzędzi, których nie wymieniono w pkt. 4 (narzędzi nieuregulowanych), nie jest objęty ograniczeniami w odniesieniu do korzystania z narzędzi nieuregulowanych. Takie statki muszą uprzednio złożyć powiadomienie o zamiarze korzystania ze sprzętu uregulowanego. Jeżeli nie złożono takiego powiadomienia, żadne z narzędzi, o których mowa w pkt. 4, nie może znajdować się na pokładzie statku. Takie statki muszą uzyskać zezwolenie i być odpowiednio wyposażone w celu prowadzenia alternatywnej działalności połowowej. 8) Statek, który przebywa w granicach któregokolwiek z obszarów określonych w pkt. 2 oraz posiadający na pokładzie którekolwiek z narzędzi połowowych określonych w pkt. 4, nie może równocześnie posiadać na pokładzie któregokolwiek z pozostałych narzędzi połowowych określonych w pkt. 4. 9) a) W każdym okresie zarządzania statek, który wykorzystał przysługującą mu liczbę dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, pozostaje w porcie lub poza obszarami określonymi w pkt. 2 przez pozostałą część okresu zarządzania, chyba że korzysta ze sprzętu nieuregulowanego opisanego w pkt. 7. b) W każdym okresie zarządzania statek może podejmować działania niezwiązane z połowami, bez odliczania tego czasu od liczby dni przydzielonych mu na podstawie pkt. 6, pod warunkiem, że taki statek najpierw powiadamia Państwo Członkowskie o swoim zamiarze podjęcia takich działań, rodzaju działalności oraz pod warunkiem, że zrzeka się swojej licencji połowowej na ten okres. Takie statki nie mogą w tym czasie posiadać na swoim pokładzie narzędzi połowowych ani ryb. 10) a) Państwo Członkowskie może zezwolić każdemu ze swoich statków połowowych na przekazanie przysługujących mu dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem innemu statkowi tego państwa, w odniesieniu do tego samego okresu zarządzania oraz w granicach tego samego obszaru, pod warunkiem, że iloczyn otrzymany po pomnożeniu dni otrzymanych przez statek przez moc jego silnika w kilowatach (kilowatodni) jest równy lub mniejszy od iloczynu otrzymanego w wyniku pomnożenia liczby dni przekazanych przez statek dawcę przez moc silnika tego statku wyrażoną w kilowatach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.