Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 6

Moc silnika statku w kilowatach stanowi moc odnotowaną dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty. b) Całkowita liczba dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem przekazana na podstawie lit. a), pomnożona przez moc silnika w kilowatach statku dawcy, nie jest wyższa niż roczna średnia liczba dni statku dawcy sprawdzona zgodnie z dziennikiem połowowym WE w latach 2001, 2002 i 2003, pomnożona przez moc silnika tego statku w kilowatach. c) Przekazanie liczby dni w sposób opisany w lit. a) jest dopuszczalne tylko między statkami operującymi w ramach tej samej grupy narzędzi połowowych oraz kategorii obszarów określonych w pkt. 6 lit. a) oraz w trakcie tego samego okresu zarządzania. d) Zakazuje się jakiegokolwiek przekazywania liczby dni przez statki korzystające z przydziału określonego w pkt. 6 lit. d), pkt. 6 lit. e) oraz pkt. 7. e) Na wniosek Komisji Państwa Członkowskie przedstawiają sprawozdania w sprawie przekazanych dni. 11) Statek bez odnotowanych wyników połowowych w jednym z obszarów określonych w pkt. 2 może przepływać tranzytem przez te obszary, pod warunkiem, iż najpierw powiadomił swoje władze o zamiarze takiego przepłynięcia. Podczas gdy statek znajduje się w granicach któregokolwiek z obszarów określonych w pkt. 2, wszelkie narzędzia połowowe znajdujące się na pokładzie muszą być przymocowane i składowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 (1).

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

L 332/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

12) Państwo Członkowskie nie zezwala na połowy z wykorzystaniem narzędzi połowowych określonych w pkt. 4 na którymkolwiek z obszarów określonych w pkt. 2 któremukolwiek ze swoich statków, jeżeli nie posiada on żadnych zapisów odnotowujących taką działalność połowową w latach 2001, 2002 lub 2003 na tym obszarze, chyba że Państwo zapewnia zakaz dokonywania połowów w obszarze uregulowanym przez statki o równoważnej mocy, mierzonej w kilowatach. Jednakże statek, który według odnotowanych dotychczas wyników korzystał z narzędzi określonych w pkt. 4, może uzyskać zezwolenie na używanie innych narzędzi określonych w pkt. 4, pod warunkiem, że liczba dni przydzielonych w odniesieniu do tych ostatnich jest większa lub równa liczbie dni przydzielonych w odniesieniu do tych pierwszych. 13) Państwo Członkowskie nie odlicza od liczby dni, przydzielonych któremukolwiek ze swoich statków na podstawie niniejszego załącznika, dni, w których statek przebywał poza portem, lecz nie był w stanie prowadzić połowów, ponieważ udzielał pomocy innemu statkowi w nagłym wypadku, ani dni, kiedy statek przebywał poza portem, ale nie był w stanie prowadzić połowów, ponieważ przewoził rannego członka załogi w celu udzielenia mu pomocy medycznej w nagłym wypadku. Państwo Członkowskie przedstawi Komisji uzasadnienie w ciągu miesiąca od podjęcia wszelkich decyzji podjętych na tej podstawie wraz z dowodami wystąpienie nagłego wypadku wydanymi przez właściwe władze. Monitorowanie, kontrola i nadzór 14) Nie naruszając przepisów art. 19a rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19b, 19c, 19d, 19e i 19k tego rozporządzenia stosuje się do statków przewożących na pokładzie narzędzia połowowe określone w pkt. 4 oraz operujących na obszarach określonych w pkt. 2. 15) Państwa Członkowskie mogą wprowadzać w życie alternatywne środki kontroli w celu zapewnienia zgodności z zobowiązaniami dotyczącymi sprawozdawczości, określonymi w pkt. 14 niniejszego załącznika; środki te są równie skuteczne i przejrzyste co zobowiązania dotyczące sprawozdawczości. Takie środki alternatywne są notyfikowane Komisji przed ich wprowadzeniem w życie. 16) Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, przed wpłynięciem do jakiegokolwiek portu lub miejsca wyładunku w Państwie Członkowskim po przebywaniu w granicach obszaru określonego w tabeli III z ilościami większymi niż ilości jakichkolwiek gatunków wskazane w tej tabeli, powiadamia, przynajmniej cztery godziny przed takim wpłynięciem, właściwe władze Państwa Członkowskiego o: — nazwie portu lub miejsca wyładunku, — oczekiwanym czasie przybycia do portu lub miejsca wyładunku, — ilościach w kilogramach żywej wagi dla każdego gatunku, z którego więcej niż 50 kg jest zatrzymywane na pokładzie. 17) Właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym ma zostać dokonany wyładunek wymagający wcześniejszego powiadomienia, mogą zażądać, aby wyładunek połowu znajdującego się na pokładzie został wstrzymany do czasu uzyskania od nich zezwolenia. Tabela III Wyładowywane ilości w tonach według obszaru oraz gatunku, powyżej których stosuje się specjalne warunki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.