Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 6

Strona 6 z 6

Ilość gatunków w tonach Dorsz PN DP

Obszar określony w pkt.:

2a) Kattegat, Morze Północne oraz Skagerrak, zachód Szkocji, Kanał Wschodni, Morze Irlandzkie

PN ‒ Uprzednie powiadomienie, jak określono w pkt. 16 DP ‒ Wyznaczony port, jak określono w pkt. 19

1

2

18) Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, zamierzający przeładować lub wyładować na morzu jakąkolwiek ilość znajdującą się na pokładzie lub dokonać wyładunku w porcie lub miejscu wyładunku znajdującym się w kraju trzecim, przekazuje informacje, o których mowa w pkt. 16, właściwym władzom Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa, przynajmniej 24 godziny przed dokonaniem przeładunku lub wyładunku na morzu lub dokonaniem wyładunku w państwie trzecim.

6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/11

19) Niedozwolone jest wyładowywanie w nadmiarze ilości jakichkolwiek gatunków określonych w tabeli III (w ramach pozycji DP) przez statek rybacki przebywający w granicach obszaru określonego w tabeli, poza wyznaczonym portem. Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz wyznaczonych portów oraz, w ciągu kolejnych 30 dni, wykaz procedur kontroli i nadzoru, oraz, w odniesieniu do tych portów, warunki zapisywania i sprawozdawczości dotyczące ilości jakichkolwiek gatunków oraz zasobów określonych w art. 12 niniejszego rozporządzenia w ramach każdego wyładunku. Komisja przekazuje te informacje wszystkim Państwom Członkowskim. 20) Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (1), dopuszczalny margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach, zatrzymanych na pokładzie statków określonych w pkt. 14 wynosi 8 % wartości wpisanej do dziennika połowowego. 21) Zakazane jest zatrzymywanie na pokładzie statku rybackiego w jakimkolwiek pojemniku, jakichkolwiek ilości dorsza, zmieszanych z jakimikolwiek innymi gatunkami organizmów morskich. Pojemniki z dorszem są składowane w ładowni w taki sposób, aby były oddzielone od innych pojemników. 22) Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą zażądać, aby wszelkie ilości dorsza złowionego na którymkolwiek z obszarów określonych w pkt. 2 oraz po raz pierwszy wyładowane w tym Państwie Członkowskim były ważone w obecności kontrolerów, przed przetransportowaniem z portu pierwszego wyładunku. W odniesieniu do dorsza wyładowanego po raz pierwszy w porcie wyznaczonym na podstawie pkt. 19, reprezentatywne próbki, stanowiące przynajmniej 20 % wyładunku, są ważone w obecności kontrolerów upoważnionych przez Państwa Członkowskie, przed oferowaniem dorsza po raz pierwszy do sprzedaży oraz przed sprzedażą. W tym celu Państwa Członkowskie przedkładają Komisji, w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dane szczegółowe dotyczące systemu pobierania próbek, jaki będzie stosowany. 23) Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom większym niż 50 kg jakiegokolwiek gatunku określonego w art. 12 niniejszego rozporządzenia, które są transportowane do miejsca innego niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 dotycząca transportowanych ilości tych gatunków. Wyjątek przewidziany w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie ma zastosowania. 24) Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, szczególne programy monitorowania w odniesieniu do jakichkolwiek zasobów określonych w art. 12 mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia ich wejścia w życie.

(1) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 23).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.