Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2004-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5

Strona 1 z 6
6.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1928/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

wprowadzanie w życie tego załącznika wykazało, że niektóre jego przepisy powinny zostać wyjaśnione lub uelastycznione, tak by poprawić jego stosowanie i skuteczność. Należy zapewnić, że zmiany w systemie nie spowodują niższych wartości ochronnych w przypadku środków, o których mowa.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 (2) ustanawia tymczasowe ograniczenie nakładu połowowego oraz dodatkowe warunki w odniesieniu do monitorowania, kontroli oraz nadzoru w kontekście odtwarzania niektórych zasobów rybnych. Od tego czasu Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (3). Należy dostosować przepisy załącznika V do przepisów tego rozporządzenia. Ponadto

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str 1. (3) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str 8.

L 332/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V TYMCZASOWE OGRANICZENIE NAKŁADU POŁOWOWEGO ORAZ DODATKOWE WARUNKI W ODNIESIENIU DO MONITOROWANIA, KONTROLI ORAZ NADZORU W KONTEKŚCIE ODTWARZANIA NIEKTÓRYCH ZASOBÓW RYBNYCH Przepisy ogólne 1) Warunki ustanowione w niniejszym załączniku stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów. 2) Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące obszary geograficzne: a) Kattegat (rejon ICES IIIa południe), Skagerrak i Morze Północne (rejony ICES IVa, b, c, IIIa północ oraz IIa WE), zachód Szkocji (rejon ICES VIa), Kanał Wschodni (rejony ICES VIId) oraz Morze Irlandzkie (rejon ICES VIIa). b) W odniesieniu do statków zgłoszonych Komisji jako wyposażone we właściwe systemy monitorowania statku stosuje się następującą definicję obszaru »zachód Szkocji« (rejonu ICES VIa): Rejon ICES VIa z wyłączeniem tej części, która leży na zachód od linii nakreślonej przez połączenie kolejno liniami prostymi następujących współrzędnych geograficznych: 60° 00′N, 04° 00′W 59° 45′N, 05° 00′W 59° 30′N, 06° 00′W 59° 00′N, 07° 00′W 58° 30′N, 08° 00′W 58° 00′N, 08° 00′W 58° 00′N, 08° 30′W 56° 00′N, 08° 30′W 56° 00′N, 09° 00′W 55° 00′N, 09° 00′W 55° 00′N, 10° 00′W 54° 30′N, 10° 00′W. 3) Do celów niniejszego załącznika »dzień przebywania w granicach obszaru oraz nieobecności w porcie« stanowi: a) 24-godzinny okres między godziną 00.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 332 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 17 z 20046.11.2004

  Wymiana listów ustanawiających Porozumienie z Nową Zelandią dotyczące zmian w załączniku V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L332 - 16 z 20046.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do załącznika V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4022) (1)

 • Dz. U. L332 - 15 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie porozumienia dotyczącego stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L332 - 14 z 20046.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. określająca ogólne podejście do ponownego rozdzielenia środków w ramach rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

 • Dz. U. L332 - 12 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 3 z 20046.11.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 1 z 20046.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1927/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania Protokołu określającego możliwości połowowe i wkład finansowy, przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Zielonego Przylądka na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L332 - 0 z 20046.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.