Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich, uchylająca i zastępująca decyzję 2004/642/WE, Euratom

Data ogłoszenia:2004-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 12

L 333/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2004

DECYZJA RADY, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich, uchylająca i zastępująca decyzję 2004/642/WE, Euratom (2004/753/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 213 ust. 1 oraz art. 214 ust. 2 akapit drugi,

Wejście w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy spowoduje wygaśnięcie mandatu członka Komisji o tym samym obywatelstwie co przyszły minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 126 ust. 1 oraz art. 127 ust. 2 akapit drugi, Niniejszym mianuje się, za wspólnym porozumieniem z Panem José Manuelem DURĂO BARROSĄ, nominowanym przewodniczącym Komisji, następujące osoby jako te, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich na okres od dnia mianowania nowej Komisji do dnia 31 października 2009 r.: Pan Joaquín ALMUNIA AMANN

(1)

a także mając na uwadze, co następuje:

Nowa Komisja, która składa się z jednego obywatela każdego Państwa Członkowskiego, musi zostać mianowana na okres od dnia jej mianowania do dnia 31 października 2009 r.

Pan Jacques BARROT Pan Joe BORG Pan Stavros DIMAS

(2)

Dnia 29 czerwca 2004 r. Rada, zebrana w składzie szefów państw lub rządów, wyznaczyła Pana José Manuela DURĂO BARROSĘ jako osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji (1).

Pani Benita FERRERO-WALDNER Pan Ján FIGEĽ Pani Mariann FISCHER BOEL

(3)

Parlament Europejski zatwierdził tę nominację uchwałą z dnia 22 lipca 2004 r.

Pan Franco FRATTINI Pani Dalia GRYBAUSKAITĖ

(4)

Na mocy decyzji 2004/642/WE, Euratom (2), Rada przyjęła za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji.

Pani Danuta HÜBNER Pan Siim KALLAS Pan László KOVÁCS

(5)

Za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, decyzja 2004/642/WE, Euratom powinna zostać uchylona zanim zawarta w niej lista zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia w drodze głosowania, oraz zastąpiona niniejszą decyzją.

Pani Neelie KROES Pan Markos KYPRIANOU Pan Peter MANDELSON Pan Charlie McCREEVY

(1) Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 15. (2) Dz.U. L 294 z 17.9.2004, str. 30.

9.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/13

Pan Louis MICHEL Pan Andris PIEBALGS Pan Janez POTOČNIK Pani Viviane REDING Pan Olli REHN Pan Vladimír ŠPIDLA Pan Günter VERHEUGEN Pani Margot WALLSTRÖM.

Artykuł 2 Decyzja 2004/642/WE, Euratom zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 7 z 20049.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L333 - 5 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1933/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L333 - 4 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1932/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L333 - 3 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1931/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie ostatecznego terminu przyjmowania składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L333 - 1 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1930/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.