Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 7

Strona 1 z 4
9.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2004/752/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a i 245,

(5)

Należy nadać tej nowej izbie sądowej nazwę, która umożliwi odróżnienie jej składów orzekających od składów orzekających Sądu Pierwszej Instancji. Aby zapewnić łatwe zrozumienie systemu sądowego jako całości, należy wprowadzić przepisy dotyczące właściwości, składu, organizacji i procedury izby sądowej w załączniku do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b i 160, uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dostosować liczbę sędziów izby sądowej do ilości rozpoznawanych spraw. W celu usprawnienia procesu podejmowania przez Radę decyzji dotyczących mianowania sędziów należy przewidzieć ustanowienie przez Radę niezależnego komitetu doradczego, do którego zadań należeć będzie sprawdzenie, czy przedstawione kandydatury spełniają odpowiednie wymogi.

Artykuł 225a Traktatu WE i art. 140b Traktatu EWEA upoważniają Radę do tworzenia izb sądowych rozpoznających w pierwszej instancji niektóre kategorie skarg, do określenia zasad organizacji takich izb sądowych i zakresu przyznanej im właściwości. Utworzenie szczególnej izby sądowej właściwej do rozpatrywania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby publicznej, które obecnie należą do właściwości Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, mogłoby usprawnić działania wspólnotowego systemu sądowego. Działanie to stanowi odpowiedź na wezwanie zawarte w Deklaracji nr 16 odnoszącej się do art. 225a Traktatu WE (1), przyjętej przy podpisywaniu Traktatu z Nicei. W związku z tym należy utworzyć przy Sądzie Pierwszej Instancji izbę sądową, która instytucjonalnie i organizacyjnie będzie stanowić integralną część Trybunału Sprawiedliwości, której członkowie będą mieć podobny status do członków Sądu Pierwszej Instancji.

(7)

Izba sądowa powinna orzekać zgodnie z procedurą dostosowaną do szczególnego charakteru spraw, które ma rozpoznawać, badając w każdym stadium postępowania sądowego, czy istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu.

(2)

(8)

(3)

Zgodnie z art. 225a akapit trzeci Traktatu WE i art. 140b akapit trzeci Traktatu EWEA, od orzeczeń wydanych przez izby sądowe możliwe będzie odwołanie się do Sądu Pierwszej Instancji ograniczone do kwestii prawnych, na tych samych warunkach, co odwołania od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości. Odpowiednie przepisy Statutu Trybunału Sprawiedliwości są powtórzone w załączniku do niniejszego Statutu odnoszącego się do izb sądowych, w celu uniknięcia stosowania odniesień, które mogłyby utrudnić zrozumienie całości przepisów.

(9)

(1) Dz.U. C 80 z 10.3.2001, str. 80.

W niniejszej decyzji należy przewidzieć odpowiednie przepisy przejściowe, tak by izba sądowa mogła pełnić swoje zadania od chwili jej utworzenia,

L 333/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przy Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich ustanawia się izbę sądową właściwą do orzekania w sprawach dotyczących służby publicznej Unii Europejskiej, zwaną dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej”. Siedziba Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej znajduje się w Sądzie Pierwszej Instancji. Artykuł 2 W Protokole w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany: 1) Wprowadza się tytuł o następującym brzmieniu:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 333 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 12 z 20049.11.2004

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada zamierza mianować członkami Komisji Wspólnot Europejskich, uchylająca i zastępująca decyzję 2004/642/WE, Euratom

 • Dz. U. L333 - 5 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1933/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L333 - 4 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1932/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L333 - 3 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1931/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie ostatecznego terminu przyjmowania składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L333 - 1 z 20049.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1930/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.