Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 38

Strona 1 z 2
L 336/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/758/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Szóstą Dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We wniosku skierowanym do Komisji i zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 3 marca 2004 r. rząd austriacki poprosił o upoważnienie do wdrożenia trzech środków stanowiących odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG. Celem odstępstwa wnioskowanego przez Austrię jest zobowiązanie odbiorcy do zapłaty należnego podatku VAT w trzech określonych przypadkach: po pierwsze – w przypadku dostawy towarów stanowiących zabezpieczenie jednego płatnika VAT na rzecz innego płatnika w ramach realizacji tego zabezpieczenia, po drugie – w przypadku dostawy towarów następującej po cesji zastrzeżenia własności na cesjonariusza i wykonaniu tego prawa przez cesjonariusza, oraz po trzecie – w przypadku dostawy nieruchomości w ramach procedury obowiązkowej sprzedaży innemu płatnikowi. Wnioskowane środki należy uznać za środki mające na celu zapobieganie określonym rodzajom uchylania się od obowiązków podatkowych w wyżej wymienionych sektorach. W przypadkach kiedy dostarczane towary stanowią zabezpieczenie jednego płatnika VAT na rzecz beneficjenta zabezpieczenia w wykonaniu zabezpieczenia,

zwykle odzwierciedla to sytuację, w której dostarczający gwarant posiada ograniczoną zdolność do spłaty swojego długu, łącznie z długami podatkowymi. W sytuacji kiedy przyjmujący zabezpieczenie wykonuje swoje prawa i dokonuje sprzedaży zabezpieczenia na rzecz strony trzeciej, sprzedaż ta również generuje dostawę od gwaranta do przyjmującego zabezpieczenie. W przypadku tego typu scenariuszy w wielu sytuacjach odnotowano straty podatku VAT, ponieważ przyjmującemu zabezpieczenie nie można było odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego, a dostarczającego gwaranta nie można było obciążyć odpowiedzialnością w związku z jego niewypłacalnością bądź zniknięciem. Rozmiar problemów, przed jakimi stoi administracja austriacka wymaga zastosowania środków prawnych. Podobne odstępstwo zostało już przyznane Niemcom decyzją 2002/439/WE (2).

(4)

(2)

(3)

W przypadkach kiedy kupujący towary posiada ograniczoną zdolność spłacenia swojego długu z tytułu zakupu, dostawca towarów dokona zastrzeżenia prawa własności i może dokonać cesji prawa do wykonania tego zastrzeżenia oraz roszczenia ceny zakupu na stronę trzecią, będącą zwykle bankiem, w formie zabezpieczenia pożyczki udzielonej kupującemu przez bank. W przypadku gdy kupujący towary zaprzestanie spłaty swojego zadłużenia z tytułu pożyczki, bank wykona swoje prawa własności; wiąże się to z dostawą towarów od pierwotnego kupującego do banku. W takim przypadku bank nie płaci zwykle na rzecz pierwotnego kupującego podatku obrotowego należnego z tytułu dostawy na jego rzecz, wykorzystując ten podatek do rozliczenia zadłużenia pierwotnego kupującego z tytułu pożyczki, wskutek czego austriackie władze fiskalne nie mogą odzyskać podatku VAT, ponieważ pierwotni kupujący są zwykle niewypłacalni lub znikają, zanim administracja podatkowa jest w stanie zidentyfikować ich i odzyskać VAT. W związku z tym scenariusz ten jest podobny do opisanej powyżej realizacji zabezpieczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 4 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.