Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4

Strona 1 z 10
L 336/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1942/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

niektóre zainteresowane strony wniosły pisemne uwagi. Stronom, które o to wnioskowały, umożliwiono także złożenie wyjaśnień ustnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

Komisja prowadziła działania mające na celu uzyskanie i weryfikację wszystkich informacji, jakie uznała za konieczne w celu poczynienia ostatecznych ustaleń. Po nałożeniu środków tymczasowych dokonano wizyty weryfikacyjnej na miejscu w siedzibie Ekol Kontraplak, Taskopru, w Turcji, ze względu na fakt, że Turcja została uznana za ewentualne państwo odpowiednie dla celów ustalenia wartości normalnej.

uwzględniając wniosek Komisji złożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wszystkie strony poinformowano o najistotniejszych faktach i okolicznościach, na podstawie których miało zostać przygotowane zalecenie dotyczące nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych oraz ostatecznego poboru kwot zabezpieczonych z tytułu ceł tymczasowych. Wyznaczono także termin składania oświadczeń dotyczących tych faktów i okoliczności.

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

(6)

Rozpatrzono uwagi wniesione przez strony zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej i w odpowiednich przypadkach zmodyfikowano ustalenia.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 988/2004 (2) (zwanego dalej „rozporządzeniem tymczasowym”) Komisja nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé, zdefiniowanej jako sklejka złożona wyłącznie z płatów z drewna o grubości nieprzekraczającej 6 mm, z przynajmniej jednym płatem wierzchnim z drewna okoumé, objętej kodem CN ex 4412 13 10, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(7)

C. ROZPATRYWANY

PRODUKT PODOBNY

ORAZ

PRODUKT

1. Rozpatrywany produkt Rozpatrywanym produktem jest sklejka z drewna okoumé, złożona wyłącznie z płatów z drewna, z których każdy nie przekracza 6 mm grubości, z przynajmniej jednym płatem wierzchnim z drewna okoumé, pochodząca z ChRL, obecnie sklasyfikowana w ramach kodu CN ex 4412 13 10. Definicja ta obejmuje zarówno sklejkę wykonaną wyłącznie z drewna okoumé (zwana dalej „sklejką wyłącznie z drewna okoumé”) oraz sklejkę z jedną lub dwiema wierzchnimi warstwami wykonanymi z drewna okoumé (zwana dalej „sklejką z wierzchnią warstwą okoumé”), natomiast wewnętrznymi warstwami z drewna innego gatunku.

(2)

Przypomina się, że dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2003 r. (zwany dalej „okresem dochodzenia”). Badanie tendencji w ramach analizy szkody obejmowało okres od 1 stycznia 1999 r. do zakończenia okresu dochodzenia (zwany dalej „rozpatrywanym okresem”).

B. DALSZA PROCEDURA (3)

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z ChRL,

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, str. 5.

Kilku importerów podniosło argument, że sklejka wyłącznie z drewna okoumé oraz sklejka z wierzchnią warstwą okoumé nie mogą być uznane za ten sam produkt, gdyż skład warstw wewnętrznych ma istotny wpływ na właściwości sklejki. Ponadto argumentowano, że produkty te różnią się znacznie pod względem ceny i zastosowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 336 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 40 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L336 - 38 z 200412.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. upoważniająca Austrię do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 21 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L336 - 37 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L336 - 36 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L336 - 35 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L336 - 34 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L336 - 32 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L336 - 24 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L336 - 23 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 12. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L336 - 21 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L336 - 19 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 12 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L336 - 18 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów

 • Dz. U. L336 - 15 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L336 - 13 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2004 z dnia 11 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 1 z 200412.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS), pochodzących między innymi z Tajwanu, dla nowych eksporterów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.