Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 59

Strona 1 z 2
13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/59

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/760/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

badań statystycznych prowadzonych w regularnych odstępach. Dla celów prowadzenia statystyk uboju konieczne jest przyjęcie jednej definicji wagi tusz.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli trzody chlewnej (1), w szczególności jej art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji nr 94/432/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady nr 93/23/EWG w zakresie prowadzania badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (2) była kilkakrotnie zmieniana.

Według dyrektywy nr 93/23/EWG Państwa Członkowskie, na swój wniosek, mogą zostać uprawnione do prowadzenia kwietniowych i sierpniowych badań statystycznych w wybranych regionach, pod warunkiem że obejmują one co najmniej 70 % pogłowia trzody chlewnej. Państwa Członkowskie, których pogłowie trzody chlewnej stanowi jedynie niewielki procent całego pogłowia we Wspólnocie mogą zostać uprawnione do przeprowadzania badania raz w roku, czyli w kwietniu, w maju/czerwcu lub w listopadzie/grudniu lub też dokonać regionalnego podziału ostatecznych wyników badań kwietniowych lub majowo-czerwcowych. Ponadto Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać uprawnione do przeprowadzania podziału według klas wielkości stad w odniesieniu do wyników badania z określonego miesiąca w roku. Państwa Członkowskie złożyły wnioski dotyczące poszczególnych możliwości uzyskania derogacji. W wyniku przystąpienia Czech, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier należy dostosować rozwiązania techniczne i rozszerzyć niektóre z ww. derogacji na nowe Państwa Członkowskie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (3) (WE) nr 1059/2003 ustala wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych dla celów statystycznych (NUTS) dotyczącą Państw Członkowskich. W konsekwencji wcześniej ustalone poziomy regionalne należy zastąpić nową nomenklaturą (NUTS).

(4)

(5) (2)

W celu wykonania badań będących przedmiotem dyrektywy 93/23/EWG konieczne jest posiadanie precyzyjnych definicji. W związku z tym należy określić gospodarstwa rolne wchodzące w zakres badań oraz określić klasy wielkości stad, a także wskazać regiony, w oparciu o które Państwa Członkowskie opracowują wyniki

(6)

(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. 179 z 13.7.1994, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

L 337/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2004

(7) (8)

W konsekwencji należy uchylić decyzję nr 94/432/WE. Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych,

Artykuł 4 Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/23/EWG, oznacza masę zimną poubojową, po zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, wypatroszeniu oraz po usunięciu wnętrzności i odcięciu języka, szczeciny, kopyt, zewnętrznych narządów płciowych, luźnego tłuszczu, nerek i przepony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 70 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

 • Dz. U. L337 - 64 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

 • Dz. U. L337 - 13 z 200413.11.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.