Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64

Strona 1 z 3
L 337/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/761/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

nalnej dla uzyskania ostatecznych wyników badań maj/czerwiec. Wreszcie Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, uzyskać pozwolenie na dokonywanie dystrybucji zalecanej według klasy wielkości pogłowia dla wyników badań maj/czerwiec.

uwzględniając dyrektywę Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli bydła (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 i 3, art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 2, art. 6, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 3 i art. 12 ust. 2,

(4)

Wnioski dotyczące różnych możliwości odstępstw zostały przedłożone przez Państwa Członkowskie.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W wyniku przystąpienia do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji istnieje potrzeba dokonania pewnych przystosowań technicznych i rozciągnięcia niektórych odstępstw na nowe Państwa Członkowskie.

(1)

Decyzja Komisji 94/433/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/24/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli bydła (2) została kilkakrotnie zmieniona.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustanawia wspólną nomenklaturę statystycznych jednostek terytorialnych (NUTS) dla Państw Członkowskich; w związku z powyższym istnieje potrzeba zastąpienia poziomów regionalnych, określonych uprzednio, nową nomenklaturą NUTS.

(2)

W celu realizacji badań, o których mowa w dyrektywie 93/24/EWG, należy dysponować precyzyjnymi definicjami. W związku z powyższym istnieje konieczność ustalenia, które gospodarstwa rolne wchodzą w zakres badań. Poza tym należy precyzyjnie zdefiniować różne kategorie w celu dystrybucji wyników badań, jak i klasy wielkości pogłowia oraz podziały terytorialne, na podstawie których Państwa Członkowskie kompilują wyniki badań statystycznych, które przeprowadzają w regularnych odstępach czasowych. W celu opracowania statystyk w sprawie uboju należy dysponować wspólną definicją wagi tuszy.

(7)

W związku z powyższym należy uchylić decyzję nr 94/433/WE.

(8)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Zgodnie z dyrektywą 93/24/EWG Państwa Członkowskie mogą, na własny wniosek, uzyskać pozwolenie na przeprowadzanie badań w miesiącach maj/czerwiec lub listopad/grudzień, w wybranych regionach, pod warunkiem że badania te dotyczyć będą co najmniej 70 % pogłowia bydła. Państwa Członkowskie, w których pogłowie bydła stanowi tylko nieznaczny procent pogłowia całkowitego Wspólnoty, mogą, na własny wniosek, uzyskać pozwolenie na całkowitą rezygnację z badań w maju/czerwcu lub listopadzie/grudniu lub dokonać dystrybucji regio-

Artykuł 1 1. Gospodarstwo rolne, w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 93/24/EWG, jest jednostką techniczno-gospodarczą, podlegającą jednemu zarządowi i wytwarzającą produkty rolne.

2. Badania, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, dotyczą:

(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 179 z 13.7.1994, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 70 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

 • Dz. U. L337 - 59 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

 • Dz. U. L337 - 13 z 200413.11.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.