Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 70

Strona 1 z 2
L 337/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w sprawie przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i przez nie w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4398)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/762/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Występowanie wirusa choroby niebieskiego języka odnotowano w Andaluzji i Estremadure w południowej Hiszpanii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 12,

Zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE, po uwzględnieniu sytuacji geograficznej, ekologicznej i epizootiologicznej wymienionych regionów Hiszpanii dotkniętych ostatnim wybuchem choroby niebieskiego języka, należy zmienić listę stref zamkniętych określonych w załączniku I do decyzji 2003/828/WE w celu dołączenia do niej nowych regionów zamkniętych, w tym i wymienionych regionów. W związku z powyższym decyzja 2003/828/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie ukończenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3 i 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponadto, nawet jeżeli nie odnotuje się wybuchu choroby niebieskiego języka w Portugalii, w celu zapewnienia spójności epidemiologicznej i ekologicznej ciągłości, należy dołączyć pewne regiony Portugalii do nowych stref zamkniętych. Jednakże w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się choroby, przemieszczanie zwierząt z hiszpańskiej części nowych stref zamkniętych do Portugalii powinno być zakazane.

(1)

Decyzję Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (3) przyjęto w świetle sytuacji choroby niebieskiego języka panującej w dotkniętych regionach Wspólnoty. Decyzja rozgranicza strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) odpowiadające szczególnym sytuacjom epidemiologicznym i zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE ustanawia warunki, na jakich dopuszcza się zwolnienie z zakazu niektórego rodzaju przemieszczania zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z tych stref i poprzez nie.

(6)

(2)

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się choroby niebieskiego języka należy wprowadzić zakaz przemieszczania w strefach zamkniętych z przyczyn epidemiologicznych.

(7)

Dyrektywa 90/425/EWG stanowi, że niektóre tymczasowe środki ochronne mogą zostać przyjęte z powodu wybuchu epidemii choroby epizootiologicznej we Wspólnocie. Decyzję Komisji 2004/697/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Hiszpanii (4) przyjęto na skutek wybuchu tej choroby w niektórych prowincjach Hiszpanii w 2004 r. Zgodnie z tą decyzją, środki, o których mowa, przedstawiono Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt na spotkaniu w dniu 19 października 2004 r. W świetle rozwoju sytuacji w ostatnim okresie, należy wykreślić środki ochronne przyjęte decyzją 2004/697/WE i zastąpić je decyzją 2003/828/WE, zmienioną niniejszą decyzją.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/550/WE (Dz.U. L 244 z 16.7.2004, str. 51).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 337 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 73 z 200413.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1101/2004 z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 211 z 12.6.2004)

 • Dz. U. L337 - 72 z 200413.11.2004

  Decyzja 2004/763/WPZiB Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniająca wspólną strategię 2000/458/WPZiB w sprawie obszaru śródziemnomorskiego w celu wydłużenia okresu jej stosowania

 • Dz. U. L337 - 64 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4091) (1)

 • Dz. U. L337 - 59 z 200413.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (1)

 • Dz. U. L337 - 13 z 200413.11.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L337 - 11 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L337 - 10 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 7. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L337 - 9 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L337 - 8 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 324. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L337 - 7 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 71. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L337 - 5 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 3 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 152. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L337 - 1 z 200413.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.