Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1934/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

(6)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. (2) Dz.U. L 198 z 4.8.2000, str. 1.

(3) (4) (5) (6)

L 338/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.

13.11.2004

Decyzja Rady 1999/753/WE (1) zatwierdziła tymczasowe stosowanie umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki. Załącznik X do tej umowy przewiduje, że Wspólnota udzieli pomocy w restrukturyzacji południowoafrykańskiego sektora produkcji win i alkoholi oraz we wprowadzaniu do obrotu oraz dystrybucji południowoafrykańskich win i alkoholi. Obie związane ze sobą umowy w sprawie handlu winem i alkoholami zostały zatwierdzone odpowiednio decyzją Rady 2002/51/WE (2)i decyzją Rady 3). W związku z tym niezbędne jest włącze2002/52/WE ( nie dodatkowej kwoty do finansowej kwoty referencyjnej przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1726/2000.

W art. 2 ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „2. Współpraca na rzecz rozwoju, która ma być realizowana na mocy niniejszego rozporządzenia, będzie się głównie koncentrować na dziedzinach współpracy, o których mowa w art. 8 Protokołu 3 w sprawie Afryki Południowej załączonego do Umowy z Kotonu, w szczególności na:”.

3.

W art. 4 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: i) w pierwszym akapicie zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „2. Finansowanie przez Wspólnotę Europejską może pokrywać:”; ii) w pierwszym akapicie lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) wydatki budżetu państwa w celu wspierania reform i polityk w sektorach uznanych za priorytetowe w drodze dialogu politycznego, przy użyciu najbardziej odpowiednich instrumentów, łącznie ze wsparciem budżetowym i innymi szczególnymi formami pomocy budżetowej;”; iii) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(8)

W praktyce Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju działa w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 jako „Komitet Afryki Południowej”. Formalnie właściwe jest ustanowienie tego komitetu.

(9)

Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 przewiduje konsultacje Komisji z Komitetem w sprawie decyzji finansowych, które zamierza ona podjąć w odniesieniu do projektów i programów o wartości przekraczającej 5 milionów EUR. W trosce o należyte zarządzanie finansowe i racjonalizację procedur należy podnieść ten pułap do 8 milionów EUR.

(10)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 winno być odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1726/2000 wprowadza się następujące zmiany: b)

„Część środków finansowych może zostać skierowana do wybranych beneficjentów (np. przedsiębiorców rozpoczynających działalność) w formie kapitału podwyższonego ryzyka lub innych form uczestnictwa finansowego. Europejski Bank Inwestycyjny może brać udział w zarządzaniu tymi funduszami. Środki uruchomione na podstawie niniejszego rozporządzenia nie zostaną wykorzystane w sposób dopuszczający nieuczciwą konkurencję.”; dodaje się następujący ust. 4a: „4a. Finansowanie indywidualnych projektów i programów dotyczących współpracy regionalnej i integracji dokonywane jest w ramach EPRD i/lub z funduszy regionalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). Komisja dąży do zapewnienia zrównoważonego finansowania z obu źródeł na poziomie wieloletniego programu indykatywnego poprzez przyznanie indykatywnego procentu EPRD na współpracę regionalną i integrację, w wysokości podobnej do wielkości udziału funduszy EFR przeznaczonych na współpracę regionalną i integrację w protokole finansowym do umowy z Kotonu.”.

1.

W art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 18 z 200413.11.2004

    Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (1)

  • Dz. U. L338 - 4 z 200413.11.2004

    Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.