Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1934/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 3

„1. Programy koncentrują się na walce z ubóstwem, biorą pod uwagę potrzeby wcześniej zaniedbywanych społeczności, włączają środowiskowy wymiar rozwoju oraz kwestie związane z równouprawnieniem płci, w szczególności umacniając uczestnictwo kobiet na wszystkich szczeblach polityki, programowania i wykonania. We wszystkich tych programach szczególną uwagę zwraca się na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych.”.

(1) Dz.U. L 311 z 4.12.1999, str. 1. (2) Dz.U. L 28 z 30.1.2002, str. 3. (3) Dz.U. L 28 z 30.1.2002, str. 112.

13.11.2004 4. 5.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/3

Skreśla się art. 5. Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Programowanie 1. Wieloletnie programowanie indykatywne jest realizowane w kontekście ścisłych kontaktów z Rządem Południowej Afryki i z uwzględnieniem wyników koordynacji określonych w art. 4 ust. 6 i 7. Proces programowania indykatywnego będzie w pełni uwzględniał zasadę programowania zorientowanego na beneficjenta pomocy. 2. W celu przygotowania się do każdej czynności związanej z programowaniem, w kontekście zwiększonej koordynacji z Państwami Członkowskimi, w tym koordynacji na miejscu, Komisja opracowuje Krajowy dokument strategiczny, opierając się na dialogu z Rządem Południowej Afryki. Krajowy dokument strategiczny uwzględnia wyniki najnowszych całościowych ocen działań finansowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2259/96 i niniejszego rozporządzenia, a także wyniki innych okresowych ocen działań. Dokument ten będzie powiązany z analizą problemu i będzie obejmował zagadnienia przekrojowe, takie jak ograniczanie ubóstwa, równouprawnienie płci, środowisko naturalne oraz trwały rozwój. Projekt wieloletniego programu indykatywnego zostanie załączony do Krajowego dokumentu strategicznego. Wybrana zostanie ograniczona liczba dziedzin współpracy opartych na obszarach określonych w art. 2. Dla tych dziedzin określone zostaną zasady i środki towarzyszące. W miarę możliwości opracowane zostaną wskaźniki wydajności w celu ułatwienia realizacji celów i oceny ich wpływu. Krajowy dokument strategiczny oraz projekt wieloletniego programu indykatywnego zostaną zbadane przez komitet właściwy w kwestiach rozwoju danego obszaru geograficznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, zwany dalej »Komitetem«. Komitet wydaje swą opinię zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2.

3. Wieloletni program indykatywny zostanie wynegocjowany oraz podpisany przez Komisję i Rząd Południowej Afryki. Ostateczny wynik tych negocjacji zostanie przekazany do wiadomości Komitetu. Jeżeli jeden lub więcej członków Komitetu wystąpi z takim wnioskiem, dokument zostanie przedyskutowany na forum Komitetu. 4. Komitet dokonuje raz w roku przeglądu funkcjonowania, wyników oraz dalszej przydatności Krajowego dokumentu strategicznego oraz wieloletniego programu indykatywnego. Jeżeli oceny lub inne istotne czynniki wykazują taką potrzebę, Komitet może wezwać Komisję do negocjacji poprawek do wieloletniego programu indykatywnego z Rządem Południowej Afryki. 5. Na forum Komitetu, na podstawie prezentacji Komisji, raz w roku dyskutowane są ogólne wytyczne dla działań, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku.”. 6. 7. Skreśla się art. 7 ust. 2. W art. 8 niniejszym wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisję wspiera Komitet Południowej Afryki, zwany dalej »Komitetem«.”; b) w ust. 5 i 6 kwotę „5 milionów EUR” zastępuje się kwotą „8 milionów EUR”.

8.

W art. 10 ust. 1 kwotę „885,5 miliona EUR” zastępuje się kwotą „900,5 miliona EUR”. Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 27 października 2004 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

A. NICOLAÏ

Przewodniczący

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 18 z 200413.11.2004

    Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (1)

  • Dz. U. L338 - 4 z 200413.11.2004

    Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.