Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1934/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową

Data ogłoszenia:2004-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1

Strona 1 z 3
13.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1934/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (3) możliwe jest przyznanie finansowania Republice Południowej Afryki poprzez bezpośrednie wsparcie budżetu. Rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 mogłoby być jednakże interpretowane jako wykluczające wsparcie budżetu bez sprecyzowanego celu. Ponadto rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) zawiera w tytule IV w części drugiej specjalne przepisy dotyczące „działań zewnętrznych”. W związku z tym należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5). W związku z wykonaniem EPRD, w szczególności wieloletniego programu indykatywnego na lata 2000–2002, rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 winno być dostosowane w szczególności w odniesieniu do przyjęcia programów sektorowych, finansowania poprzez wsparcie budżetu i wspólnego finansowania projektów i programów w dziedzinie regionalnej współpracy i integracji. Rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 weszło w życie w roku 2000 i traci ono moc 31 grudnia 2006 r. Jednakże art. 6 ust. 1 wymaga przeprowadzenia indykatywnego programowania w cyklach trzyletnich. Po to, aby programy odpowiadały okresowi obowiązywania rozporządzenia, należy przewidzieć również czteroletnie programy indykatywne. Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (6), której sygnatariuszem jest Afryka Południowa, została podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 r. Protokół 3 do tej umowy określa kwalifikowany status Afryki Południowej przewidziany w tej umowie.

Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1726/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową (2) Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę w połowie okresu, najpóźniej 31 października 2003 r. Na podstawie tej oceny w połowie okresu zasugerowano wprowadzenie pewnych zmian do rozporządzenia (WE) nr 1726/2000.

(4)

(5) (2)

Ocena w połowie okresu zawiera sugestie i propozycje usprawnienia realizacji współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową, przy czym niektóre z nich zostały już poczynione w Krajowym dokumencie strategicznym z 2002 r. i zostały uwzględnione w programie indykatywnym na lata 2003–2005. Dotyczą one między innymi uwzględniania kwestii równości płci na wszystkich szczeblach cyklu projektu, od planowania do wykonania; usprawniania procedur administracyjnych; udoskonalenia kryteriów oceny koncepcji projektów i programów oraz precyzowania warunków przydzielania środków z Europejskiego Programu na rzecz Odbudowy i Rozwoju (EPRD) programom regionalnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 338 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 18 z 200413.11.2004

    Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (1)

  • Dz. U. L338 - 4 z 200413.11.2004

    Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.