Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356)

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 13

Strona 1 z 2
16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356) (2004/766/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Jako termin obowiązujący dla przeprowadzania planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę rozpoczęcia zarządzania zapasami publicznymi. Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 Komisja, przy sporządzaniu planu, konsultuje się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3) Komisja powinna przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2005. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne. Państwa Członkowskie zainteresowane wykorzystywaniem opisywanego środka przekazały niezbędne informacje zgodnie z postanowieniami art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Dokonując rozdziału zasobów, należy w szczególności uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez Państwa Członkowskie zasobów przyznanych im w poprzednich latach budżetowych. Należy zatem zezwolić na przekazywanie żywności wewnątrz Wspólnoty celem umożliwienia realizacji planu zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Artykuł 1 W roku 2005 dostawy żywności z zapasów interwencyjnych przeznaczone do rozdzielenia wśród osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie, w zastosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 3730/87, są realizowane zgodnie z planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I. Artykuł 2 Zezwala się na operacje przekazywania żywności wewnątrz Wspólnoty wskazane w załączniku II. Artykuł 3 Jako termin obowiązujący dla przeprowadzania planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę 1 października 2004 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L z 31.10.1995, str. 3). 2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. ( (3) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1903/2004 (Dz.U. L z 30.10.2004, str. 77).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 16 z 200416.11.2004

  Decyzja Rady 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 11 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029) (1)

 • Dz. U. L339 - 9 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013) (1)

 • Dz. U. L339 - 6 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L339 - 4 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 3 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów brosmy przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L339 - 1 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L339 - 0 z 200416.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.