Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 9

16.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2004 r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013)

(jedynie tekst w języku holenderskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/764/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, uwzględniając wniosek złożony przez Niderlandy,

(6)

W przypadku zwierząt niezakolczykowanych do szóstego miesiąca życia, tożsamość matki powinna zostać ustalona przy pomocy badania DNA. Uwzględniając tę dodatkową gwarancję, maksymalny okres na kolczykowanie nie powinien być dłuższy niż dwanaście miesięcy. Odstępstwo to powinno być ściśle ograniczone do niewielkiej liczby gospodarstw, które zostały odrębnie zatwierdzone jako rezerwaty przyrody zgodnie z ustalonymi kryteriami i podane do wiadomości Komisji.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Władze Niderlandów zobowiązują się nie poszerzać zakresu tego odstępstwa o systemy identyfikacji i rejestracji bydła. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

W związku z trudnościami praktycznymi Niderlandy złożyły wniosek o przedłużenie do dwunastu miesięcy maksymalnego okresu przewidzianego na kolczykowanie sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody. Zwierzęta te są hodowane głównie w celu ochrony przyrody i konserwacji krajobrazu, a nie w celach produkcyjnych. Zwierzęta hodowane są w gospodarstwach ekstensywnych na wolnym wybiegu, gdzie cielęta pozostają zawsze w pobliżu swoich matek. Uwzględnienie wniosku złożonego przez Niderlandy jest uzasadnione, pod warunkiem że przedłużenie maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie nie wpłynie na jakość informacji dostarczanych przez niderlandzką bazę danych dotyczącą bydła oraz że nie dojdzie do przemieszczania sztuk niezakolczykowanych.

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niderlandy mogą przedłużyć do dwunastu miesięcy maksymalny okres przewidziany w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, ustanowiony na kolczykowanie cieląt hodowanych w niektórych rezerwatach przyrody z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(3)

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.

Przedłużenie to nie wpływa na jakość informacji dostarczanych przez skomputeryzowaną bazę danych dotyczących bydła.

L 339/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2004

Artykuł 2 1. Zezwala sie na przedłużenie, o którym mowa w art. 1, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 2–5. 2. Zwierzęta rodzą się w rezerwacie przyrody zatwierdzonym przez właściwy organ, zgodnie z art. 3. 3. Narodziny każdego cielęcia są zgłaszane właściwym organom w terminie ustalonym przez Niderlandy zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. 4. Kolczyki są zakładane zanim cielęta skończą dwunasty miesiąc życia. 5. W żadnym przypadku zwierzęta nie opuszczają rezerwatu przyrody przed założeniem kolczyków. 6. W przypadku cieląt kolczykowanych poźniej niż sześć miesięcy po urodzeniu, tożsamość matki ustala się na podstawie badania DNA podczas kolczykowania. Artykuł 3 1. Właściwy organ może zawierdzić rezerwaty przyrody dla celów niniejszej decyzji, jeśli spełniają one następujące warunki: a) rezerwat przyrody jest gospodarstwem, w którym zwierzęta hodowane są przede wszystkim w celu ochrony przyrody i konserwacji krajobrazu;

b) rezerwat przyrody 100 hektarów;

obejmuje

obszar

przynajmniej

c) rzeczywiste zagęszczenie zwierząt jest mniejsze niż 0,5 sztuki w wieku powyżej dwunastu miesięcy na hektar w skali średniorocznej; d) zwierzęta hodowane są na wolności w systemie całkowcie ekstensywnym, gdzie cielęta pozostają ze swoimi matkami. 2. Status gospodarstwa jako zatwierdzonego rezerwatu przyrody, w którym obowiązuje przedłużony okres na kolczykowanie, jest jasno określony w rejestrze skomputeryzowanej bazy danych dotyczących bydła. 3. Właściwy organ przedstawia Komisji spis rezerwatów przyrody zatwierdzonych zgodnie z ust. 1. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 339 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 16 z 200416.11.2004

  Decyzja Rady 2004/767/WPZiB z dnia 15 listopada 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 13 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2004 r. przyjmująca plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2005, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4356)

 • Dz. U. L339 - 11 z 200416.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec w sprawie etykietowania owoców, warzyw i ziemniaków przetwarzanych po zbiorach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4029) (1)

 • Dz. U. L339 - 6 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L339 - 4 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L339 - 3 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2004 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów brosmy przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L339 - 1 z 200416.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L339 - 0 z 200416.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.