Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 14

Strona 1 z 2
L 341/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1969/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— w rubryce 20 co najmniej jeden z następujących zapisów: — Reglamento (CE) no 2007/2000 — nařízení (ES) č. 2007/2000 — forordning (EF) nr. 2007/2000 — Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 — määrus (EÜ) nr 2007/2000 — κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000 — Regulation (EC) No 2007/2000 — règlement (CE) no 2007/2000 — regolamento (CE) n. 2007/2000 — Regula (EK) Nr. 2007/2000 — Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 — 2007/2000/EK rendelet

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na skutek błędu rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2004 (1) nie zawierało niezbędnych zmian, które należało wprowadzić w następstwie rozszerzenia Unii w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1464/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze cukru (2).

(2)

Należy zatem skorygować rozporządzenie (WE) nr 96/2004, wprowadzając wymienione w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1464/95 zapisy w językach nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

— Regolament (KE) Nru 2007/2000 Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a. — Verordening (EG) nr. 2007/2000 — rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 — Regulamento (CE) n.o 2007/2000 — nariadenie (ES) č. 2007/2000 — Uredba (ES) št. 2007/2000 — asetus (EY) N:o 2007/2000 — förordning (EG) nr 2007/2000,

W art. 7 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

»2. W odniesieniu do cukru, syropu cukrowego, izoglukozy i syropu inulinowego, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt a), d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, przeznaczonych na przywóz do Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2007/2000, wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie zawierają:

(1) Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3. (2) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004.

17.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/15

— w rubryce 8 zapis dotyczący kraju pochodzenia produktu. Pozwolenie na przywóz wprowadza obowiązek przywozu z kraju wymienionego w pozwoleniu na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2007/2000. 3. W odniesieniu do cukru, syropu cukrowego, izoglukozy i syropu inulinowego, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt a), d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, przeznaczonych na przywóz do Wspólnoty zgodnie z przepisami decyzji nr 2001/330/WE, wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie zawierają: — w rubryce 20 co najmniej jeden z następujących zapisów: — Decisión 2001/330/CE del Consejo — Rozhodnutím Rady 2001/330/ES — Rådets afgørelse 2001/330/EF — Beschluss 2001/330/EG des Rates — Nõukogu otsusega 2001/330/EÜ — Απόφαση 2001/330/ΕΚ του Συμβουλίου — Council Decision 2001/330/EC — décision 2001/330/CE du Conseil — decisione 2001/330/CE del Consiglio — Padomes Lēmumu 2001/330/EK — Tarybos sprendime 2001/330/EB — 2001/330/EK tanácsi határozat — mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2001/330/EC — Besluit 2001/330/EG van de Raad — decyzja Rady 2001/330/WE — Decisão 2001/330/CE do Conselho — Rozhodnutím Rady 2001/330/ES — Sklepom Sveta 2001/330/ES — Neuvoston päätös 2001/330/EY

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 27 z 200417.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2004 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument K(2004) 4181)

 • Dz. U. L341 - 26 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Estonii

 • Dz. U. L341 - 25 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L341 - 24 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 23 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 21 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L341 - 20 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów karmazyna przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L341 - 17 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3515/92 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 3 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2004 z 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L341 - 1 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 0 z 200417.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.