Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3515/92 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 17

Strona 1 z 2
17.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1970/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3515/92 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77;

— Produkter fra intervention som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77;

Z uwagi na przystąpienie do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (nazywanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) należy zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3515/92 (1) i przewidzieć pewne zapisy w językach nowych Państw Członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3515/92,

— Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77;

(2)

— (sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamin;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3515/92 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W zgłoszeniu wywozowym i ewentualnie w dokumencie tranzytowym obowiązującym poza obszarem Wspólnoty lub w dokumencie krajowym równoważnym z takim dokumentem umieszcza się jeden z następujących wpisów: — Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de

(1) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 306/95 (Dz.U. L 36 z 16.2.1995, str. 1).

— Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77;

— Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77;

— Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés ą źtre stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 27 z 200417.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2004 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument K(2004) 4181)

 • Dz. U. L341 - 26 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Estonii

 • Dz. U. L341 - 25 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L341 - 24 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 23 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 21 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L341 - 20 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów karmazyna przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L341 - 14 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 3 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2004 z 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

 • Dz. U. L341 - 1 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 0 z 200417.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.