Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2004 z 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

Data ogłoszenia:2004-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 3

Strona 1 z 4
17.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1968/2004 z 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

określają roczne preferencyjne kontyngenty taryfowe w wysokości odpowiednio 9 400 ton i 1 650 ton.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. o wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), a w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2248/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji (5) oraz art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (6) stanowią, że należy określić szczegółowe zasady wprowadzania koncesji na „młodą wołowinę”. Dla celów kontrolnych rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 uzależnia przywóz w ramach kontyngentów na „młodą wołowinę” dla Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry, w tym Kosowa, od przedstawienia świadectwa autentyczności, stwierdzającego, że towary pochodzą z kraju wystawiającego i odpowiadają dokładnie definicji określonej w załączniku II do tego rozporządzenia. Z uwagi na harmonizację, przywóz w ramach kontyngentów „młodej wołowiny” pochodzącej z Chorwacji i z dawnej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii także powinien być uzależniony od przedstawienia świadectwa autentyczności stwierdzającego, że towary pochodzą z kraju je wystawiającego i odpowiadają dokładnie definicji określonej w załączniku III do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz do Umowy przejściowej z Chorwacją. Należy również ustalić wzór świadectw autentyczności i określić szczegółowe zasady posługiwania się nimi. Kosowo, zgodnie z definicją zawartą w Rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. podlega międzynarodowej administracji cywilnej sprawowanej przez Misję Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK), która ustanowiła również odrębną służbę celną. Dlatego powinno istnieć także specjalne świadectwo autentyczności dla towarów pochodzących z Serbii i Czarnogóry/Kosowa.

ostatnio zmie1 z 4.1.2003, ostatnio zmie1 z 4.1.2003,

(1)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (2), przewiduje roczne preferencyjne kontyngenty taryfowe w wysokości 11 475 ton „młodej wołowiny”, rozdzielone między Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę, łącznie z Kosowem.

(4)

(2)

Umowa przejściowa z Chorwacją, przyjęta Decyzją Rady 2002/107/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu oraz kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (3), oraz Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, przyjęty Decyzją Rady i Komisji 2004/239/WE, Euratom z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (4),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 341 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 27 z 200417.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2004 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Portugalię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument K(2004) 4181)

 • Dz. U. L341 - 26 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Estonii

 • Dz. U. L341 - 25 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L341 - 24 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 23 z 200417.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L341 - 21 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L341 - 20 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów karmazyna przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L341 - 17 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3515/92 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1055/77 w sprawie składowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję interwencyjną, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 14 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 96/2004 dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L341 - 1 z 200417.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 0 z 200417.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.