Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 1

Strona 1 z 8
18.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej złożony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1) (5)

ogranicza się do formy środka oraz, w szczególności, do zbadania możliwości przyjęcia zobowiązania proponowanego przez wnioskodawcę. Przegląd ten jest nadal w toku.

(4)

Dnia 22 listopada 2003 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (7), wszczęcie okresowego przeglądu na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do formy środków antydumpingowych. Przegląd ten jest nadal w toku. Dnia 19 lutego 2004 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia, ograniczonego do dumpingu Jindal Polyester Limited, indyjskiego producenta będącego jednocześnie eksporterem. Przegląd ten jest nadal w toku.

3. WNIOSEK

Rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (2) („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) („folia PET”) pochodzącej między innymi z Indii. Stawki ceł antydumpingowych wahały się między 0 % a 62,6 %. Decyzją 2001/645/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania pięciu indyjskich producentów będących jednocześnie eksporterami. Przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii podlega także cłu wyrównawczemu, którego stawki wahają się od 3,8 % do 19,1 %, nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 2597/1999 (4).

2. DOCHODZENIA W TOKU

(6)

(2)

Dnia 6 stycznia 2004 r. do Komisji wpłynął wniosek na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („wniosek”) od producentów wspólnotowych DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH oraz Nuroll SpA („wnioskodawcy”) o zbadanie możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii. Wnioskodawcy reprezentują większą część wspólnotowej produkcji folii z politereftalanu etylenu (PET). Wnioskodawcy twierdzili i przedłożyli wystarczające dowody potwierdzające, że po nałożeniu środków na przywóz folii PET pochodzącej między innymi z Indii zaszła istotna zmiana w modelach wymiany handlowej obejmujących wywóz folii PET z Indii, Brazylii i Izraela do Wspólnoty. Stwierdzono, że zmiany w modelach wymiany handlowej wynikają z dokonywanego w Brazylii i Izraelu przeładunku folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii. Stwierdzono, że nie ma innego wystarczającego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia dla takiej zmiany niż nałożenie cła na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) z Indii.

(7)

(3)

Dnia 28 czerwca 2002 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (5), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 19 rozporządzenia Rady nr 2026/97 (6). Wniosek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 30 z 200418.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 28 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L342 - 27 z 200418.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 23 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 8 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.