Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 23

18.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende — Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend — Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad — Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ, 639/2003 ικανοποιητικά — Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory — Résultats des contrôles visés ą l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants — Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003 — Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši — Reglamento (EB) Nr.639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami — A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők — Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti — Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend — Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003 zadowalające — Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na przystąpienie do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (nazywanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 (1) i ustalić pewne wpisy w językach nowych Państw Członkowskich. Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (WE) nr 639/2003,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Jeżeli urzędowy lekarz weterynarii w miejscu wyprowadzenia z obszaru celnego uzna, że warunki określone w ust. 2 zostały spełnione, poświadcza on ten stan rzeczy następującym wpisem: — Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios — Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

(1) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 687/2004 (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 13).

L 342/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2004

— Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé — Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe št. 639/2003 so zadovoljivi — Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä — Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande, oraz przystawia pieczęć i składa podpis na dokumencie poświadczającym wywóz z obszaru celnego Wspólnoty

albo w rubryce J formularza kontrolnego T5, albo w najwłaściwszym miejscu dokumentu krajowego.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Jednakże nie wpływa to na ważność poświadczeń wydanych zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 639/2003 w okresie między 1 maja 2004 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 30 z 200418.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 28 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L342 - 27 z 200418.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 8 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 1 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.