Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 27

18.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/27

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE (2004/773/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (1), w szczególności jej art. 42 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 18, uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiający zasady regulujące stosunki zewnętrzne Europolu z państwami trzecimi i instytucjami niepowiązanymi z Unią Europejską (2), w szczególności jego art. 2, uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiający zasady regulujące przyjmowanie przez Europol informacji od stron trzecich (3), w szczególności jego art. 2, uwzględniając akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobowych państwom i instytucjom trzecim (4), w szczególności jego art. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji Rady z dnia 27 marca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany: W art. 2 ust. 1, pod nagłówkiem „Państwa trzecie”, do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwa: — „Mołdowa”, i — „Ukraina”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

Wymogi operacyjne i potrzeba skutecznego zwalczania zorganizowanych form przestępczości poprzez Europol wymagają dodania Mołdowy i Ukrainy do wykazu państw trzecich, z którymi dyrektor Europolu może rozpocząć rokowania. Decyzja Rady z dnia 27 marca 2000 zostać zmieniona, r. (5) powinna zatem

(2)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C C C C C

316 z 27.11.1995, str. 2. 26 z 30.1.1999, str. 19. 26 z 30.1.1999, str. 17. 88 z 30.3.1999, str. 1. 106 z 13.4.2000, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 30 z 200418.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 28 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 23 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 8 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 1 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.