Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 28

L 342/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2004/774/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

stwu wniosek dotyczący działalności Regionalnego Komitetu Doradczego.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 585/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, uwzględniając zalecenie złożone dnia 10 września 2004 r. przez Zjednoczone Królestwo w imieniu Belgii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 decyzji (WE) nr 585/2004, zainteresowane Państwa Członkowskie ustaliły, że wniosek dotyczący Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Północnego jest zgodny z postanowieniami decyzji. Zainteresowane Państwa Członkowskie przekazały Komisji zalecenie dotyczące Regionalnego Komitetu Doradczego w dniu 10 września 2004 r. Komisja oceniła, że wniosek oraz zalecenie złożone przez zainteresowane strony są zgodne z postanowieniami decyzji (WE) nr 585/2004 oraz celami i zasadami wspólnej polityki rybołówstwa i uznaje na tej podstawie, że Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego może rozpocząć działalność,

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) i decyzja (WE) nr 585/2004 stanowią ramy dla utworzenia i działalności Regionalnych Komitetów Doradczych. Artykuł 2 decyzji (WE) nr 585/2004 ustanawia Regionalny Komitet Doradczy obejmujący Morze Północne (obszary IV i IIIa ICES). Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji (WE) nr 585/2004, przedstawiciele sektora rybołówstwa i pozostałych grup interesów przedłożyły Belgii, Danii, Niemcom, Hiszpanii, Francji, Niderlandom, Szwecji i Zjednoczonemu Króle-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego, ustanowiony na mocy decyzji (WE) nr 585/2004, rozpoczyna działalność począwszy od dnia 1 listopada 2004 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

António VITORINO

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 30 z 200418.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 27 z 200418.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 23 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 8 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 1 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.