Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 30

Strona 1 z 8
L 342/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2004

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 3. do Porozumienia, zmieniony decyzją nr 140/2001 Wspólnego Komitetu EOG (1), określa ustalenia handlowe dla niektórych produktów rolniczych i przetworzonych produktów rolniczych pomiędzy Umawiającymi się Stronami. W chwili przyjęcia decyzji nr 140/2001 WE i Norwegia postanowiły we wspólnym oświadczeniu, że nierolnicze składniki opłat celnych na produkty znajdujące się w tabeli I protokołu 3. należy wyeliminować. Na tej podstawie rozmowy pomiędzy Komisją a urzędnikami norweskimi zostały zamknięte w dniu 11 marca 2004 r.

(2)

(3)

Od chwili przyjęcia decyzji nr 140/2001 dokonano poprawek technicznych w nomenklaturach taryfowych. Artykuł 2 ust. 2 protokołu 3. do Porozumienia stanowi, że opłaty celne określone w załącznikach do tabeli I protokołu 3. do Porozumienia mogą zostać przyjęte przez Wspólny Komitet EOG przy uwzględnieniu wzajemnych koncesji.

(4)

(5)

W następstwie zamknięcia rozmów w dniu 11 marca 2004 r. i po dokonaniu poprawek technicznych w nomenklaturach taryfowych należy zmienić załączniki I i III do tabeli I protokołu 3. do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W protokole 3. do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I do tabeli I ust. 4–6 i 8 zastępuje się ust. 4–6 i 8 załącznika I do niniejszej decyzji;

(1) Dz.U. L 22 z 24.1.2002, str. 34.

18.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/31

2) w dodatku do załącznika I do tabeli I wpis „1904 90 90” zastępuje się wpisem „1904 90 80”; 3) w załączniku III do tabeli I ust. 2, 7 i 9 - 19 zastępuje się ustępami 2, 7 i 9 - 11 załącznika II do niniejszej decyzji; 4) w ust. 6 załącznika III do tabeli I wpis „zboża (oprócz kukurydzy w formie ziarna lub w formie płatków lub innych obrobionych ziaren (z wyjątkiem mąki i mączki), gotowe do podgrzania lub preparowane w inny sposób, gdzie indziej niewymienione i niewłączone” zastępuje się wpisem „zboża (oprócz kukurydzy w formie ziarna lub w formie płatków lub innych przetworzonych ziaren (z wyjątkiem mąki, kaszy i mączki), gotowe do podgrzania lub preparowane w inny sposób, gdzie indziej niewymienione i niewłączone”; 5) w dodatku do załącznika III do tabeli I wpis „1905.3002” zastępuje się wpisem „1905.3200”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 października 2004 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący

(*) Nie wskazano żadnych wymagań konstytucyjnych.

L 342/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2004

ZAŁĄCZNIK I do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 Następujące ustępy zastępują ustępy 4–6 i 8 załącznika I do tabeli I protokołu 3.: „4) Dla produktów wymienionych w poniższej tabeli obowiązują określone w niej stawki celne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 28 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L342 - 27 z 200418.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 23 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 8 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 1 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.