Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

Data ogłoszenia:2004-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 8

Strona 1 z 8
L 342/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1976/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 23, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej złożony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1) (6)

rozporządzenia (WE) nr 384/96 (6), ograniczonego do formy środków antydumpingowych. Przegląd ten jest nadal w toku.

(5)

Dnia 19 lutego 2004 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (7), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 ograniczonego do dumpingu Jindal Polyester Limited, indyjskiego eksportera / producenta. Przegląd ten jest nadal w toku.

3. WNIOSEK

Rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem pierwotnym”) Rada nałożyła cła wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) (zwanej dalej „folią PET”) pochodzącej z Indii. Stawki ceł wyrównawczych wahają się od 3,8 % do 19,1 %. Przywóz folii PET pochodzącej z Indii podlega także cłom antydumpingowym nałożonym rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (3), których stawki wahają się od 0 % do 62,6 %.

2. AKTUALNIE TRWAJĄCE DOCHODZENIA (7)

Dnia 6 stycznia 2004 r. do Komisji wpłynął wniosek na mocy art. 23 ust. 2 rozporządzenia podstawowego (zwany dalej „wnioskiem”) od producentów wspólnotowych DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH i Nuroll SpA (zwanych dalej „wnioskodawcami”) o zbadanie możliwego obejścia środków wyrównawczych nałożonych na przywóz folii PET pochodzącej z Indii. Wnioskodawcy reprezentują większą część wspólnotowej produkcji folii PET.

(2)

(3)

W dniu 28 czerwca 2002 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 19 rozporządzenia podstawowego. Wniosek ogranicza się do formy środka oraz w szczególności do zbadania możliwości przyjęcia zobowiązania proponowanego przez wnioskodawcę. Przegląd ten jest nadal w toku. Dnia 22 listopada 2003 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3

Wnioskodawcy twierdzą i przedkładają wystarczające dowody potwierdzające, że po nałożeniu środków na przywóz folii PET pochodzącej z Indii zaszły istotne zmiany struktury handlu obejmujące wywóz folii PET z Indii, Brazylii i Izraela do Wspólnoty. Wydaje się, że zmiany struktury handlu wynikają z dokonywanego w Brazylii i w Izraelu przeładunku folii PET pochodzącej z Indii. We wniosku stwierdzono, że nie ma innego wystarczającego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia dla takiej zmiany niż nałożenie cła na przywóz folii PET z Indii.

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. ( (3) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (4) Dz.U. C 154 z 28.6.2002, str. 2. (5) Dz.U. C 281 z 22.11.2003, str. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 342 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 30 z 200418.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół 3. do Porozumienia EOG dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia

 • Dz. U. L342 - 29 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382) (1)

 • Dz. U. L342 - 28 z 200418.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L342 - 27 z 200418.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca decyzję upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L342 - 25 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L342 - 23 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 639/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L342 - 17 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L342 - 15 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L342 - 1 z 200418.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1975/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii oraz Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

 • Dz. U. L342 - 0 z 200418.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.