Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 17

Strona 1 z 2
20.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Weterynarii w danych państwach trzecich oraz na informacjach zebranych przez Państwa Członkowskie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jej art. 10 i 21,

(5)

Wykaz powinien opierać się również na danych pochodzących ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), współpracującego z WHO Centrum Obserwacji i Badań nad Wścieklizną w Wusterhausen, oraz z Biuletynu o wściekliźnie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Część C załącznika II do omawianego rozporządzenia zawiera wykaz państw trzecich, w przypadku których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Tymczasowy wykaz państw trzecich powinien obejmować państwa, w których nie występuje wścieklizna i państwa, w przypadku których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(6)

W związku z prośbą wyrażoną przez właściwe władze Chile, Hong Kongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącą włączenia tych krajów do wykazu w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, uzasadnionym wydaje się wprowadzenie zmian do tymczasowego wykazu sporządzonego zgodnie z art. 10.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wykaz państw trzecich miał zostać sporządzony do 3 lipca 2004 r. Aby znaleźć się w wykazie, państwo trzecie powinno określić swój status w odniesieniu do wścieklizny oraz wykazać, że spełnia określone warunki dotyczące powiadamiania, monitorowania, służb weterynaryjnych, zapobiegania i zwalczania wścieklizny oraz uregulowań w zakresie szczepień.

(7)

Ponadto do wykazu krajów w części A załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodano Maltę, zgodnie z decyzją Rady 2004/650/WE z dnia 13 września 2004 r. zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (2). W związku z powyższym, szczegółowe postanowienia dotyczące wjazdu zwierząt domowych do Irlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa powinny objąć również Maltę.

(3)

W celu uniknięcia wszelkich niepotrzebnych zakłóceń w przemieszczaniu zwierząt domowych oraz w celu umożliwienia państwom trzecim w koniecznych przypadkach zapewnienia dodatkowych gwarancji należy ustanowić tymczasowy wykaz państw trzecich. Wykaz ten powinien opierać się na danych pochodzących z Międzynarodowego Biura Chorób Epizootycznych (OIE – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt), na wynikach inspekcji przeprowadzonych przez Biuro Komisji ds. Żywności i

(8)

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Rady 2004/650/WE (Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 22).

Wreszcie, środki przyjęte przez Hiszpanię w Ceucie i Melilli dotyczące wjazdu z Maroka i kontroli na tych terytoriach bezpańskich psów oraz przemieszczania zwierząt domowych z tych terytoriów do Maroka pozwalają obecnie na uznanie statusu tych terytoriów w odniesieniu do wścieklizny za równorzędny ze statusem Państw Członkowskich Europy kontynentalnej. Właściwym jest zatem włączenie Ceuty i Melilli do wykazu w sekcji I części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 37 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 35 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/815/WE przyjmującą środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4403) (1)

 • Dz. U. L344 - 33 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L344 - 31 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów z Czech

 • Dz. U. L344 - 30 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L344 - 28 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L344 - 24 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 21 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L344 - 12 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Portugalii (1)

 • Dz. U. L344 - 11 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L344 - 9 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L344 - 8 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L344 - 5 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L344 - 4 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu krewetki grenlandzkiej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1987/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L344 - 1 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L344 - 0 z 200420.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.