Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2004-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 33

20.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/33

DECYZJA RADY z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przewodniczącego oraz członków Komisji Wspólnot Europejskich (2004/780/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 213 ust. 1 oraz art. 214 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 126 ust. 1 oraz art. 127 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się następujące osoby członkami Komisji Wspólnot Europejskich, na okres od dnia 22 listopada 2004 r. do dnia 31 października 2009 r.: — przewodniczący: pan José Manuel DURĂO BARROSO — członkowie: pan Joaquín ALMUNIA AMANN

Nowa Komisja, w skład której wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego, powinna zostać mianowana na okres od dnia mianowania do dnia 31 października 2009 r. W dniu 29 czerwca 2004 r. Rada, zebrana w składzie szefów państw lub rządów, wyznaczyła pana José Manuela DURĂO BARROSĘ (José Manuel DURĂO BARROSO) jako osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji (1). Parlament Europejski zatwierdził tę nominację uchwałą z dnia 22 lipca 2004 r. Na mocy decyzji 2004/753/WE, Euratom (2), która uchyla i zastępuje decyzję 2004/642/WE, Euratom (3), Rada przyjęła, za wspólnym porozumieniem z nominowanym przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które zamierza mianować członkami Komisji. W wyniku głosowania w dniu 18 listopada 2004 r. Parlament Europejski zatwierdził kandydaturę przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji jako kolegium. Należy wobec tego mianować przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji. Wejście w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy spowoduje wygaśnięcie mandatu członka Komisji posiadającego to samo obywatelstwo, co przyszły minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji,

pan Jacques BARROT pan Joe BORG pan Stavros DIMAS pani Benita FERRERO-WALDNER pan Ján FIGEĽ pani Mariann FISCHER BOEL pan Franco FRATTINI pani Dalia GRYBAUSKAITĖ pani Danuta HÜBNER pan Siim KALLAS pan László KOVÁCS pani Neelie KROES pan Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

pan Peter MANDELSON pan Charlie McCREEVY

(7)

pan Louis MICHEL pan Andris PIEBALGS pan Janez POTOČNIK pani Viviane REDING

(1) Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 15. (2) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 12. (3) Dz.U. L 294 z 17.9.2004, str. 30.

L 344/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2004

pan Olli REHN pan Vladimír ŠPIDLA pan Günter VERHEUGEN

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r.

pani Margot WALLSTRÖM. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 22 listopada 2004 r. W imieniu Rady

J. P. H. DONNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 344 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 37 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmująca zobowiązanie oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu tlenku krzemu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 35 z 200420.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/815/WE przyjmującą środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4403) (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200420.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów z Czech

 • Dz. U. L344 - 30 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L344 - 28 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L344 - 24 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz azotanu amonu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 • Dz. U. L344 - 21 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych oraz pasów stali elektrotechnicznej krzemowej o szerokości powyżej 500 mm pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz przedłużające objęcie obowiązkiem rejestracji przywóz niektórych elektrotechnicznych blach teksturowanych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L344 - 17 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L344 - 12 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Portugalii (1)

 • Dz. U. L344 - 11 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L344 - 9 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L344 - 8 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L344 - 5 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L344 - 4 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1501/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu krewetki grenlandzkiej przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1987/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L344 - 1 z 200420.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1986/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L344 - 0 z 200420.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.