Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 11

Strona 1 z 7
23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/784/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze:

(1)

encefalopatii gąbczastych (3), z ostatnimi zatwierdzeniami równoważności środków sanitarnych dla świeżego mięsa, produktów mięsnych, produktów rybołówstwa i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, będących przedmiotem wymiany handlowej z Nową Zelandią.

(4)

W związku z tym decyzja 2003/56/WE ulega odpowiedniej zmianie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Załącznik V do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi („Umowa”) uznaje środki sanitarne dla świeżego mięsa, produktów mięsnych i niektórych innych produktów pochodzenia zwierzęcego będących przedmiotem handlu z Nową Zelandią. W zależności od równoważności lub braku równoważności tych środków w stosunku do środków wymaganych przez Wspólnotę załącznik VII do umowy stanowi, że w handlu świeżym mięsem, produktami mięsnymi i niektórymi innymi produktami zwierzęcymi z Nową Zelandią należy stosować odpowiednie urzędowe świadectwa zdrowotne. Decyzja Komisji 2003/56/WE (2) ustanawia wymogi certyfikacyjne i wprowadza wzory oficjalnych świadectw zdrowotnych stosowanych przy przywozie żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z Nowej Zelandii. W przypadku gdy ustalono pełną równoważność środków sanitarnych, stosować można świadectwa uproszczone, których wzory zawarto w załącznikach od II do V do tej decyzji. Pod uwagę należy wziąć rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załączniki I i VII do decyzji 2003/56/WE ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem do tej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 13 grudnia 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 4. Decyzja zmieniona decyzją 1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, str. 1). (2) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/669/WE (Dz.U. L 237 z 24.3.2003, str. 7).

(3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 876/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 52).

L 346/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I i VII wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I GLOSARIUSZ Transport pośredni = OKWZ = Zgodnie z opisem w rozdziale XI pkt 7 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Obowiązujące krajowe warunki zdrowia Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich zgodnie z prawodawstwem WE. Do czasu przyjęcia zasad wspólnotowych nadal obowiązywać będą zasady krajowe z zastrzeżeniem zgodności z ogólnymi postanowienia Traktatu. Numer przydzielony (numer, który został arbitralnie przydzielony właściwemu towarowi i pojawi się na świadectwie). Jak określono w art. 2 lit. b) dyrektywy Rady 77/99/EWG (2) Nie dotyczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 32 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380) (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

 • Dz. U. L346 - 9 z 200423.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L346 - 7 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L346 - 5 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L346 - 3 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L346 - 0 z 200423.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.