Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

Data ogłoszenia:2004-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 28

Strona 1 z 2
L 346/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (2004/785/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/361/WE z dnia 27 maja 1997 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Wdrożeniowego ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi zmieniające załącznik II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych. Tekst porozumienia załącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Komisarz ds. Rolnictwa zostaje niniejszym upoważniony do podpisania wymiany listów, by porozumienie to stało się wiążące dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Biorąc pod uwagę wniosek Meksyku wniesiony podczas „Formalnych rozmów w sprawie dostosowania umowy o wolnym handlu wynikającego z rozszerzenia UE”, które miały miejsce w dniach 28–30 stycznia 2004 r. w Mexico City, konieczna jest zmiana załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych, aby chronić nazwy nowych alkoholów meksykańskich Charanda i Sotol, z mocą od dnia 29 października 2004 r. Dlatego też Wspólnota oraz Meksykańskie Stany Zjednoczone wynegocjowały, zgodnie z art. 18 wyżej wspomnianej umowy, Porozumienie w formie wymiany listów, aby zmienić załącznik II do wyżej wspomnianej umowy. Dlatego też tę wymianę listów należy zatwierdzić.

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 152 z 11.6.1997, str. 15.

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/29

ZAŁĄCZNIK POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczące zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych LIST NR 1 List od Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 29 października 2004 r. Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do Pana wniosku wniesionego podczas dyskusji związanych z formalnymi rozmowami w sprawie dostosowania umowy o wolnym handlu, wynikającego z rozszerzenia UE, które miały miejsce w dniach 28–30 stycznia 2004 r. w Mexico City, a które prowadzono zgodnie z art. 18 Umowy z dnia 27 maja 1997 r. między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych, który to artykuł przewiduje, że Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą zmienić postanowienia tej umowy. Wspólnota przeanalizowała wniosek i zgadza się na modyfikację załącznika II do umowy, zgodnie z Załącznikiem dołączonym do niniejszej wymiany listów, z mocą od dnia 29 października 2004 r. Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan potwierdzić, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć zapewnienia mojego najwyższego poważania. W imieniu Wspólnoty Europejskiej Franz FISCHLER

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 32 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380) (1)

 • Dz. U. L346 - 11 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028) (1)

 • Dz. U. L346 - 9 z 200423.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L346 - 7 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L346 - 5 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L346 - 3 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L346 - 0 z 200423.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.