Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2004-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 3

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4) (5)

Przesunięcia, o które wnosi Republika Korei, wchodzą w zakres zasad elastyczności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i opisanych w załączniku VIII kolumna 9 do tego rozporządzenia. Właściwe jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym skorzystania z niego możliwie najszybciej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych, określonego w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(6)

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Korei w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowana dnia 7 sierpnia 1986 r. i zatwierdzona decyzją Rady nr 87/471/EWG (2), ostatnio zmieniona porozumieniem w formie wymiany listów, parafowanym dnia 22 grudnia 1994 r. i zatwierdzonym decyzją Rady nr 95/131/WE (3), stanowi, iż możliwe jest dokonywanie przesunięć między latami kontyngentowymi. Dnia 6 września 2004 r. Republika Korei przedłożyła wniosek o zezwolenie na dokonanie przesunięć między latami kontyngentowymi.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zezwala się na dokonanie przesunięć pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Republiki Korei na rok kontyngentowy 2004 zgodnie z Załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1627/2004 (Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 263 z 19.9.1987, str. 37. (3) Dz.U. L 94 z 26.4.1995, str. 1.

L 346/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

ZAŁĄCZNIK

728 REPUBLIKA KOREI

Dostosowanie – przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi Nowy dostosowany kontyngent roboczy

Grupa

Kategoria

Jednostka

Limit na 2004 r.

Dostosowany kontyngent roboczy

Ilość

%

Elastyczność

IA

1

kg

932 000

905 190

46 600

5,0

Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003 Przeniesienie z roku 2003

951 790

IA

2a

kg

1 156 000

1 173 010

57 800

5,0

1 230 810

IA

3

kg

9 470 000

9 613 160

171 520

1,8

9 784 680

IA

3a

kg

5 156 000

5 212 880

257 800

5,0

5 470 680

IB

4

szt.

16 962 000

17 153 070

848 100

5,0

18 001 170

IIB

12

szt.

231 975 000 237 181 300 9 518 942

4,1

246 700 242

IIB

13

szt.

17 701 000

18 940 070

328 856

1,9

19 268 926

IIB

28

szt.

1 359 000

1 390 930

67 950

5,0

1 458 880

IIB

83

kg

485 000

495 900

24 250

5,0

520 150

IIIA

35

kg

17 631 000

18 338 920

881 550

5,0

19 220 470

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 32 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380) (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

 • Dz. U. L346 - 11 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028) (1)

 • Dz. U. L346 - 9 z 200423.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L346 - 7 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L346 - 5 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L346 - 1 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L346 - 0 z 200423.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.