Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380) (1)

Data ogłoszenia:2004-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 32

L 346/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4380)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/786/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. b),

Mimo iż ryzyko przenoszenia pewnych chorób zakaźnych przez zarodki, zgodnie z oceną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transferu Embrionów (IETS), jest niewielkie pod warunkiem prawidłowego postępowania z zarodkami w okresie pomiędzy ich pobraniem a transferem, należy wdrożyć odpowiednie wcześniejsze zabezpieczenia odnośnie do nasienia używanego do zapłodnienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Komisji 92/471/EWG z dnia 2 września 1992 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych z państw trzecich (2) stanowi, że Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przywóz zarodków bydła odpowiadających gwarancjom zawartym w świadectwach zdrowia zwierząt zgodnie z częścią I załączników A i B do tej decyzji.

W interesie zdrowia zwierząt konieczne jest stosowanie tych samych warunków, co obowiązujące w wewnątrzwspólnotowym handlu zarodkami bydła, do przywozu takich zarodków, w szczególności odnośnie do nasienia używanego do zapłodnienia, które powinno spełniać wymogi dyrektywy 88/407/EWG.

(6)

W świetle powyższego decyzja 92/471/EWG wymaga zmiany.

(2)

Warunki zdrowotne zwierząt określone dyrektywą 89/556/EWG dla handlu wewnątrzwspólnotowego są ostrzejsze od obowiązujących przy przywozie takich zarodków.

(7)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Zgodnie z dyrektywą 89/556/EWG zarodki bydła nie mogą być wysyłane z terytorium Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państw Członkowskiego, jeśli nie zostały uzyskane w drodze sztucznego zapłodnienia lub zapłodnienia in vitro z użyciem nasienia pozyskanego od zwierzęcia dawcy znajdującego się w punktach pobierania nasienia lub nasienia przechowywanego w punkcie przechowywania nasienia, gdzie oba punkty zostały zatwierdzone przez właściwe władze

Artykuł 1 W załącznikach A i B do decyzji 92/471/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 listopada 2004 r.

(3) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15).

Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 270 z 15.9.1992, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/52/WE (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 67).

(1)

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/33

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 listopada 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

L 346/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

ZAŁĄCZNIK Załączniki A i B do decyzji 92/471/EWG otrzymują brzmienie: 1) Część I załącznika A otrzymuje brzmienie:

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/35

L 346/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2004

2) Część I załącznika B otrzymuje brzmienie:

23.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/37

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 346 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 28 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmian załącznika II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

 • Dz. U. L346 - 11 z 200423.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4028) (1)

 • Dz. U. L346 - 9 z 200423.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L346 - 7 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L346 - 5 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L346 - 3 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Korei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200423.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L346 - 0 z 200423.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.