Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 27

Tytuł:

Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.)

Data ogłoszenia:2004-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 27

Strona 1 z 13
24.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/27

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WERSJA SKODYFIKOWANA REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.) (2004/788/WE, Euratom)

Niniejsza publikacja zawiera: — Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przyjęty na sesji plenarnej Komitetu w dniu 17 lipca 2002 r. (Dz.U. L 268 z 4 października 2002 r.), oraz — modyfikacje wynikające ze: (1) zmian wprowadzonych dnia 27 lutego 2003 r. do Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; (2) zmian wprowadzonych dnia 31 marca 2004 r. do Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Niniejsza wersja Regulaminu została przygotowana przez Sekretariat Generalny Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i obejmuje różne zmiany przyjęte przez Zgromadzenie EKES. Zmienione artykuły Regulaminu wewnętrznego zostały oznaczone za pomocą nawiasu stojącego obok numeru artykułu; w nawiasie tym podana jest liczba odpowiadająca numeracji zmian przedstawionych powyżej.

PREAMBUŁA

1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest przedstawicielem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Utworzony przez Traktat Rzymski w roku 1957, Komitet jest instytucjonalnym organem doradczym.

wilejowanym miejscem wymiany poglądów między nim a instytucjami Unii. 4. Ponieważ jest on jednocześnie miejscem debat i konsultacji, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zwiększa wiarygodność demokratycznego procesu budowania Unii Europejskiej, łącznie z umacnianiem stosunków między UE a grupami społeczno-ekonomicznymi państw trzecich. W ten sposób przyczynia się on do rozwoju prawdziwej tożsamości europejskiej. 5. W celu jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków, Komitet przyjął 17 lipca 2002 r., zgodnie z art. 260 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, poniższy Regulamin wewnętrzny.

TYTUŁ I ORGANIZACJA KOMITETU ROZDZIAŁ I

2. Funkcja doradcza Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego pozwala jego członkom, jak i reprezentowanym przez nich organizacjom brać udział w procesie decyzyjnym Wspólnoty. Przy nieraz sprzecznych opiniach, dyskusje w obrębie Komitetu często przyjmują postać rzeczywistych negocjacji z udziałem nie tylko partnerów społecznych, tj. pracodawców (Grupa I) i pracowników (Grupa II), ale również – co jest szczególną cechą EKES – przedstawicieli wszystkich innych interesów społeczno-zawodowych (Grupa III). Wiedza, dyskusje, negocjacje i poszukiwanie zbieżności mogą poprawić jakość i wiarygodność procesu decyzyjnego Wspólnoty, o ile polepszą one jego zrozumienie i akceptację przez obywateli Europy oraz zwiększą jego przejrzystość, która jest niezbędna dla demokracji.

Ustanowienie Komitetu 3. W ramach instytucjonalnych struktur europejskich, Komitet pełni szczególną rolę: jest on zasadniczym forum debat zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i uprzyArtykuł 1 1. Kadencja Komitetu trwa cztery lata.

L 348/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2004

2. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zostaje zwołane przez najstarszego członka Komitetu, o ile to możliwe, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca po powiadomieniu przez Radę członków Komitetu o ich nominacji.

Artykuł 4 1. Podczas pierwszego posiedzenia, odbywającego się zgodnie z art. 1, Komitet z tymczasowym przewodniczącym wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących sekcji specjalistycznych i pozostałych członków Prezydium innych niż przewodniczących Grup, na okres dwóch lat od daty ustanowienia Komitetu.

Artykuł 2 1. W skład Komitetu wchodzą następujące organy: Zgromadzenie, Prezydium, przewodniczący i sekcje specjalistyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 47 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/792/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażająca wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L348 - 46 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L348 - 45 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/790/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2003/276/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii

 • Dz. U. L348 - 40 z 200424.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

 • Dz. U. L348 - 18 z 200424.11.2004

  Zalecenie Komsji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 (1)

 • Dz. U. L348 - 16 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L348 - 14 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 3 z 200424.11.2004

  Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 1 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 0 z 200424.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.