Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 40

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

Data ogłoszenia:2004-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 40

Strona 1 z 5
L 348/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL PROXIMA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3,

osiągniętych za pomocą znacznego zaangażowania wysiłków i zasobów politycznych UE, UE zwiększa swoją rolę policyjną w celu dalszego przyczyniania się do stabilnego i bezpiecznego środowiska, aby umożliwić rządowi byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wykonanie umowy ramowej z Ohridu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Na mocy umowy ramowej z Ohridu wkład Unii jest oparty na szerokim podejściu z działaniami skierowanymi do całego zakresu zasad państwa prawnego, włączając w to programy rozwoju instytucjonalnego oraz działania policji, które powinny się wzajemnie wspierać i wzmacniać. Działania Unii, wspierane między innymi przez wspólnotowe programy rozwoju instytucjonalnego na mocy rozporządzenia CARDS, przyczynią się do ogólnego zaprowadzenia pokoju w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jak również do osiągnięć w ogólnej polityce Unii w regionie, szczególnie do procesu stabilizacji i stowarzyszania.

(6)

Od konfliktu w 2001 r. bezpieczeństwo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii wciąż ulega poprawie. W 2004 r. stabilność została jeszcze bardziej wzmocniona. Podjęto kroki zmierzające do przygotowania i wprowadzenia kluczowych reform wynikających z umowy ramowej z Ohridu, a także rozpoczęto wysiłki, aby zrealizować inne priorytetowe reformy, w tym w dziedzinie państwa prawnego. Nie można jednakże wykluczyć, że bezpieczeństwo może się pogorszyć, powodując poważne negatywne skutki dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Dlatego też dalsze zaangażowanie wysiłków i zasobów politycznych UE pomoże utrwalić stabilność zarówno w kraju, jak w regionie.

(2)

Unia powołała Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE), w celu przyczynienia się do konsolidacji pokojowego procesu politycznego i pełnego wykonania umowy ramowej z Ohridu, pomocy w zapewnieniu spójności zewnętrznych działań UE i zapewnieniu koordynacji wysiłków wspólnoty międzynarodowej zmierzających do pomocy w wykonaniu i utrwaleniu przepisów tej umowy ramowej.

Dnia 16 września 2003 r. władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wezwały UE do przyjęcia odpowiedzialności za zwiększoną rolę policyjną i rozmieszczenie Misji Policyjnej UE (EUPOL PROXIMA).

(7)

Wspólne września na okres r. do 14

działanie Rady 2003/681/WPZiB (1) z 29 2003 r. ustanowiło misję EUPOL PROXIMA 12 miesięcy, począwszy od 15 grudnia 2003 grudnia 2004 r.

(3)

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1371 (2001), przyjęta dnia 26 września 2001 r., z zadowoleniem przyjmuje umowę ramową z Ohridu i wspiera jej pełne wykonanie, między innymi, wysiłkami UE.

(8)

Dnia 1 października 2004 r. premier Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Hari Kostov, przesłał list do sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela, wzywając UE do podjęcia koniecznych kroków do przedłużenia misji EUPOL PROXIMA o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu obecnego mandatu dnia 14 grudnia 2004 r.

(4)

W interesie zachowania i dalszego rozwijania znaczących wyników w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

(1) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 66.

24.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/41

(9)

Dnia 11 października 2004 r. Rada, zauważając już dokonane postępy, uzgodniła przedłużenie misji EUPOL PROXIMA o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu obecnego mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 348 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 47 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/792/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażająca wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L348 - 46 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2002/842/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L348 - 45 z 200424.11.2004

  Decyzja Rady 2004/790/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca i zmieniająca decyzję 2003/276/WPZiB dotyczącą wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii

 • Dz. U. L348 - 27 z 200424.11.2004

  Wersja skodyfikowana Regulaminu wewnętrznego EKES (obowiązująca od 24 października 2004 r.)

 • Dz. U. L348 - 18 z 200424.11.2004

  Zalecenie Komsji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 (1)

 • Dz. U. L348 - 16 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L348 - 14 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 3 z 200424.11.2004

  Protokół określający możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 1 z 200424.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2003/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Mauritiusa w sprawie połowów na wodach Mauritiusa, na okres od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 2 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L348 - 0 z 200424.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.