Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 30. do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

Data ogłoszenia:2004-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 52

Strona 1 z 2
L 349/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2004

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 90/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 30. do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki oraz protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie EOG, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 30. do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. (1).

(2)

Protokół 31. do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (2).

(3)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu włączenia rozporządzenia (WE) nr 788/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2236/95, (WE) nr 1655/2000, (WE) nr 1382/2003 i (WE) nr 2152/2003 w celu dostosowania kwot referencyjnych, biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii Europejskiej (3).

(4)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu włączenia decyzji 786/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającej decyzje nr 1720/1999/WE, 253/2000/WE, 508/2000/WE, 1031/2000/WE, 1445/2000/WE, 163/2001/WE, 1411/2001/WE, 50/2002/WE, 466/2002/WE, 1145/2002/WE, 1513/2002/WE, 1786/2002/WE, 291/2003/WE i 20/2004/WE w celu dostosowania kwot referencyjnych dla uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej (4).

(5)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu włączenia decyzji 787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającej decyzję Rady 96/411/WE oraz decyzje nr 276/1999/WE, 1719/1999/WE, 2850/2000/WE, 507/2001/WE, 2235/2002/WE, 2367/2002/WE, 253/2003/WE, 1230/2003/WE i 2256/2003/WE w celu dostosowania kwot referencyjnych, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej (5).

(6)

Protokół 30. do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia rozszerzonej współpracy, począwszy od 1 maja 2004 r.

(7)

Protokół 31. do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia rozszerzonej współpracy, począwszy od 1 maja 2004 r.,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 41 z 12.2.2004, str. 64. 277 z 26.8.2004, str. 182. 138 z 30.4.2004, str. 17. 138 z 30.4.2004, str. 7. 138 z 30.4.2004, str. 12.

(1) (2) (3) (4) (5)

25.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/53

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 3 ust. 7 lit. c protokołu 31. do Porozumienia [rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady] dodaje się tiret w brzmieniu: „, zmieniony: — 32004 R 0788: rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 17).”.

Artykuł 2 Do protokołu 31. do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) Po trzecim tiret w art. 17 ust. 4 (decyzja 1720/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz po trzecim tiret w art. 4 ust. 2 lit. c) (decyzja 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się następujące subtiret: „— 32004 D 0786: decyzja 786/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).”.

2) W art. 1 ust. 5 tiret czwarte (decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), w tiret w art. 3 ust. 7 lit. b) (decyzja nr 1411/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), w czwartym tiret w art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 349 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 70 z 200425.11.2004

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniającej załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw), protokół 22 (dotyczący definicji przedsiębiorstwa oraz obrotu (art. 56)) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontroli koncentracji) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 219 z 19.6.2004)

 • Dz. U. L349 - 63 z 200425.11.2004

  Wspólnego działania Rady 2004/797/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L349 - 57 z 200425.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/796/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. na rzecz wspierania ochrony fizycznej obiektu jądrowego w Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L349 - 56 z 200425.11.2004

  Decyzja Rady 2004/795/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 55 z 200425.11.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/794/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. przedłużające wspólne działanie 2002/921/WPZiB rozszerzające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L349 - 51 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 49 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 48 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca protokół 31. do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L349 - 46 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 44 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 42 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 40 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 39 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 38 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 37 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L349 - 36 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 34 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 33 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 32 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 30 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 29 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 26 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 25 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 23 z 200425.11.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L349 - 17 z 200425.11.2004

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou

 • Dz. U. L349 - 16 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L349 - 14 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L349 - 12 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L349 - 1 z 200425.11.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L349 - 0 z 200425.11.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.