Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 350 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. dotycząca zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 350 POZ 1

Strona 1 z 56
25.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 października 2004 r. dotycząca zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2004/778/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w połączeniu z artykułem 300 ustęp 2 akapit pierwszy zdaniem pierwsze oraz z artykułem 300 ustęp 3 akapit pierwszy,

(3)

Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Protokół został parafowany dnia 16 kwietnia 2004 r. Powinien on zostać zawarty w imieniu Wspólnoty,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Dnia 29 września 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, do prowadzenia negocjacji z Republiką Chorwacką w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Artykuł 1

(2)

Do chwili wejścia w życie Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu konieczne stało się również dostosowanie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony (1), w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,

Niniejszym przyjmuje się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokół do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 330 z 14.12.2001, str. 3.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

L 350/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

25.11.2004

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, składa dokumenty zatwierdzające przewidziane w artykule 11 Protokołu. Artykuł 3 Protokół stosuje się na zasadzie tymczasowości, ze skutkiem począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

25.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓł

L 350/3

do umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, zawartej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji do unii europejskiej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, dalej zwana „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACKA, dalej zwana „Chorwacją”, z drugiej strony, uwzględniając przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 350 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.