Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2004-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 21

27.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/21

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 5,

poprzednich odnośnych rezolucji mają zastosowanie zarówno w odniesieniu do obecności EUFOR i NATO, tak jak to miało miejsce, jak również w odniesieniu do SFOR, i dlatego też odniesienia w umowie pokojowej, w szczególności w załączniku 1-A i dodatkach do niego, oraz odpowiednie rezolucje dotyczące IFOR i/lub SFOR, NATO i Rady Północnoatlantyckiej będą odtąd interpretowane jako mające zastosowanie do, w odpowiednich przypadkach, odpowiednio obecności NATO, EUFOR, Unii Europejskiej i Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Dnia 9 lipca 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła jednomyślnie rezolucję 1551 (2004) przyjmującą z zadowoleniem zamiar Unii Europejskiej rozpoczęcia misji UE w Bośni i Hercegowinie, obejmującej element wojskowy, od grudnia 2004 r., na warunkach określonych w liście Ministra Spraw Zagranicznych Irlandii i Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. skierowanym do Prezydium Rady Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych zadecydowała ponadto, że porozumienia dotyczące statusu sił obecnie zawarte w dodatku B do załącznika 1-A do umowy pokojowej stosują się tymczasowo do zaproponowanej misji UE i jej sił, w tym od momentu ich utworzenia w Bośni i Hercegowinie w oczekiwaniu na zgodę stron niniejszej umowy w tej sprawie.

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy w finansowaniu operacji.

(4)

Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r., przyjęła deklarację, zgodnie z którą porozumienia „Berlin plus” i ich wykonanie będą miały zastosowanie tylko do tych Państw Członkowskich UE, które są także członkami NATO lub stronami „Partnerstwa dla Pokoju”, i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa.

(2)

W dniu 22 listopada 2004 r., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęła rezolucję 1575 (2004), która, między innymi upoważnia Państwa Członkowskie działające za pośrednictwem lub we współpracy z UE do ustanowienia na początkowy planowany okres 12 miesięcy wielonarodowych sił stabilizacyjnych (EUFOR) jako prawnego następcy SFOR pod połączonym dowództwem i kontrolą, które będą realizować swoją misję w odniesieniu do wykonywania załącznika 1-A i załącznika 2 do umowy pokojowej we współpracy i z obecnością siedziby głównej NATO zgodnie z porozumieniami między NATO a UE jak przekazano Radzie Bezpieczeństwa, w których uznaje się, że EUFOR będzie odgrywać główną rolę stabilizacji sytuacji pokojowej na mocy aspektów wojskowych umowy pokojowej. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych uznała również, że umowa pokojowa i postanowienia jej

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Operacja wojskowa w Bośni i Hercegowinie, ALTHEA, rozpoczyna się dnia 2 grudnia 2004 r.

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się dowódcę operacji UE ze skutkiem natychmiastowym do wydania rozkazu aktywującego (ACTORD) w celu dokonania rozmieszczenia sił przed przekazaniem władzy następującym po ich przybyciu na teren operacji, oraz do rozpoczęcia realizacji misji dnia 2 grudnia 2004 r.

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

L 353/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2004

Artykuł 3 Bez uszczerbku dla art. 17 wspólnego działania 2004/570/WPZiB, niniejsza decyzja pozostanie w mocy do chwili podjęcia decyzji przez Radę o zakończeniu operacji wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 25 listopada 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 24 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 351 z 26.11.2004)

 • Dz. U. L353 - 23 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 241 z 13.7.2004)

 • Dz. U. L353 - 20 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 8. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L353 - 19 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L353 - 18 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 325. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L353 - 17 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 72. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L353 - 15 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 13 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 11 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L353 - 9 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie dopłaty do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

 • Dz. U. L353 - 6 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 3 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 1 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na pierwszy kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L353 - 0 z 200427.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.