Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

Data ogłoszenia:2004-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 6

Strona 1 z 2
L 353/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2032/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (4), kwoty podane w ofertach przedstawionych w ramach przetargów zorganizowanych na podstawie instrumentów dotyczących wspólnej polityki rolnej należy wyrażać w euro. Artykuł 5 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że w podobnym przypadku terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest ostatni dzień przedstawiania ofert. Ustęp 3 i 4 wymienionego wcześniej artykułu określają terminy operacyjne stosowane w odniesieniu do zaliczek i zabezpieczeń.

a także mając na uwadze, co następuje

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

Analiza bilansu zaopatrzenia wykazała istnienie możliwych do wywozu ilości ryżu, będących w posiadaniu producentów. Ta sytuacja mogłaby zakłócić normalny rozwój cen producenta w czasie roku gospodarczego 2004/05.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Aby sprostować tę sytuację, należy udzielić refundacji wywozowych na wywóz do stref mogących się zaopatrywać we Wspólnocie. Szczególna sytuacja na rynku ryżu sprawia, że uzasadnione jest ograniczenie ilościowe refundacji i, w konsekwencji, ustalenie kwoty refundacji wywozowej drogą przetargu. 1. Przystępuje się do przetargu na refundację wywozową, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, do ryżu B długoziarnistego w pełni oczyszczonego sparzonego oznaczonego kodem CN 1006 30 67.

(2)

Przetarg jest ograniczony do poniższych miejsc przeznaczenia:

(3)

Należy zaznaczyć, że postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 584/75 z dnia 6 marca 1975 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do przetargów dotyczących refundacji wywozowych w sektorze ryżu (2) stosuje się w ramach niniejszego przetargu.

a) strefy I–VI określone w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2145/92 (z wyjątkiem Malty, Cypru, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowenii, Rumunii i Turcji);

(4)

W celu rozsądnego zarządzania rynkami uzasadnione jest ograniczenie przetargu do niektórych stref, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2145/92 (3).

b) strefa VIII określona w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2145/92 (z wyjątkiem Gujany, Madagaskaru, Surinamu, Antyli Niderlandzkich, Aruby oraz wysp Turks i Caicos).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18). (3) Dz.U. L 214 z 30.7.1992, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3304/94 (Dz.U. L 341 z 30.12.1994, str. 48).

2. Przetarg otwarty jest do dnia 23 czerwca 2005 r. Podczas jego trwania wykonuje się regularne przetargi, dla których daty składania ofert są określone w ogłoszeniu o przetargu.

(4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.11.2000, str. 13).

27.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/7

3. Przetarg odbywa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nr 584/75 oraz niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Ofertę przyjmuje się tylko wtedy gdy obejmuje ilość do wywozu wynoszącą co najmniej 50 ton i najwyżej 3 000 ton. Artykuł 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 584/75, wynosi 30 euro za tonę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 353 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 24 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 351 z 26.11.2004)

 • Dz. U. L353 - 23 z 200427.11.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37 rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 241 z 13.7.2004)

 • Dz. U. L353 - 21 z 200427.11.2004

  Decyzja Rady 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L353 - 20 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 8. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L353 - 19 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2039/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L353 - 18 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2038/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 325. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L353 - 17 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 72. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L353 - 15 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 13 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 153. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L353 - 11 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L353 - 9 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie dopłaty do wysyłek ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion

 • Dz. U. L353 - 3 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. otwierające przetarg na określenie refundacji wywozowej do ryżu A okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

 • Dz. U. L353 - 1 z 200427.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na pierwszy kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L353 - 0 z 200427.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.