Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 1

Strona 1 z 4
30.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(6)

Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego wymaga, aby formalności, jakich muszą dopełnić importerzy ze Wspólnoty, były identyczne, niezależnie od miejsca odprawy celnej. Wyroby wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub przywiezione zgodnie z ustaleniami odnoszącymi się do składów celnych, wyrobów przywożonych czasowo lub w celu uszlachetnienia czynnego (system zawieszeń) nie powinny być wliczane do limitów ustalonych dla danych wyrobów. Skuteczne zastosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu wspólnotowego zezwolenia na przywóz przeznaczonych do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty danych wyrobów równocześnie z systemem zarządzania udzielaniem tego typu wspólnotowych zezwoleń na przywóz. W celu zapewnienia, aby limity ilościowe ustanowione niniejszym rozporządzeniem nie zostały przekroczone, należy przestrzegać procedury, zgodnie z którą właściwe organy Państw Członkowskich nie będą wydawać zezwoleń na przywóz przed otrzymaniem od Komisji wcześniejszego potwierdzenia, iż odpowiednie ilości są nadal dostępne w ramach danego limitu,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 9 lipca 2002 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) i rząd Federacji Rosyjskiej zawarły porozumienie w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (1) (zwane dalej „Porozumieniem”). Decyzją Komisji 2002/602/EWWiS z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej (2) przyjęto niezbędne środki wykonawcze. Po wygaśnięciu Traktatu EWWiS Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia. Decyzja Komisji 2002/602/EWWiS określa limity ilościowe na przywóz stalowych wyrobów do Wspólnoty. Zważywszy na znaczący wzrost światowego popytu na niektóre wyroby stalowe i wynikające z niego trudności niektórych użytkowników w pozyskaniu źródeł dostaw tych wyrobów na rynku Wspólnoty, niezbędne jest zatem dopuszczenie większego przywozu wyrobów do Wspólnoty niż pierwotnie uzgodniony w Porozumieniu. Dane wyroby stalowe (zwoje walcowane na gorąco przeznaczone do ponownego walcowania) zostały sklasyfikowane pod kodami TARIC 7208 37 00 10, 7208 38 00 10 i 7208 39 00 10. Ważne jest, aby w najkrótszym możliwym czasie udostępnione zostały dodatkowe ilości. Renegocjacja porozumienia, a następnie jego wykonanie z wprowadzonymi zmianami wymagałoby zbyt wiele czasu. W związku z powyższym wskazane jest wprowadzenie osobnego środka prawnego.

(7)

(8)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla decyzji 2002/602/EWWiS zezwala się na przywóz do Wspólnoty dodatkowych ilości wyrobów stalowych, wymienionych w drugim akapicie, pochodzących z Federacji Rosyjskiej, o łącznej masie do 200 000 ton. Wyroby stalowe sklasyfikowano pod kodami TARIC 7208 37 00 10, 7208 38 00 10 i 7208 39 00 10. Klasyfikacja wyrobów jest oparta na nomenklaturze taryfowej i statystycznej Wspólnoty (dalej zwanej „nomenklaturą scaloną”, lub w skrócie „CN”). Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi we Wspólnocie. Artykuł 2 1. Warunkiem dopuszczenia do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty wyrobów stalowych określonych w art. 1, pochodzących z Federacji Rosyjskiej, jest przedstawienie zezwolenia na przywóz wydanego przez władze Państw Członkowskich zgodnie z przepisami art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 78 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 34 z 200430.11.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.