Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 78

Tytuł:

Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

Data ogłoszenia:2004-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 78

Strona 1 z 3
L 354/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2004

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL „Proxima”)

UNIA EUROPEJSKA z jednej strony oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA z drugiej strony, nazywane łącznie w dalszej części tekstu „Stronami uczestniczącymi”, UWZGLĘDNIAJĄC — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej w dniu 29 września 2003 roku wspólnego działania 2003/681/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL „Proxima”) (1), stwierdzającego, że państwa przystępujące zaprasza się, a inne państwa trzecie mogą być zaproszone do udziału w EUPOL „Proxima”, — zaproszenie wystosowane do Konfederacji Szwajcarskiej dotyczące uczestnictwa w EUPOL „Proxima”, — pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił oraz zalecenie wydane przez Szefa Misji Policyjnej i Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego dotyczące zgody na uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL „Proxima”, — decyzję wydaną przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa w dniu 10 lutego 2004 roku w sprawie akceptacji udziału Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL „Proxima”, — porozumienie zawarte w dniu 11 grudnia 2003 roku, pomiędzy UE i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL „Proxima” w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (2), włączywszy w to przepisy dotyczące statusu personelu EUPOL „Proxima”, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Ramy współpracy 1. Konfederacja Szwajcarska współdziała zgodnie z przepisami wspólnego działania 2003/681/WPZiB w sprawie EUPOL „Proxima” przyjętego przez Radę Unii Europejskiej w dniu 29 września 2003 roku oraz wszelkimi innymi wspólnymi działaniami lub decyzjami, na mocy których Rada Unii Europejskiej może podjąć decyzję o rozszerzeniu EUPOL „Proxima”.

Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL „Proxima” w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

2. Bez uszczerbku dla porozumienia między UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL „Proxima” w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Konfederacja Szwajcarska sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EUPOL „Proxima”. 3. Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za odpowiadanie na jakiekolwiek roszczenia związane z uczestnictwem w EUPOL „Proxima”, dotyczące któregokolwiek członka jego personelu lub pochodzące od członka personelu. Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za wszczynanie postępowania, w szczególności prawnego lub dyscyplinarnego, przeciwko któremukolwiek członkowi jej personelu.

2. Udział Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL „Proxima” nie stanowi uszczerbku dla autonomii Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji.

Artykuł 2 Status personelu 1. Status personelu oddelegowanego do EUPOL „Proxima” przez Konfederację Szwajcarską podlega porozumieniu zawartemu w dniu 11 grudnia 2003 roku pomiędzy UE a Byłą

(1) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 66. (2) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 65.

4. Konfederacja Szwajcarska zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko któremukolwiek państwu uczestniczącemu w EUPOL „Proxima”, dotyczących uszkodzenia ciała, śmierci członka personelu Konfederacji Szwajcarskiej lub wyrządzenia szkody na lub utraty środków majątkowych należących i używanych przez EUPOL „Proxima”, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrata:

30.11.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/79

— zostały spowodowane przez personel EUPOL „Proxima” podczas wykonywania jego obowiązków związanych z operacją, z wyjątkiem przypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania, — lub wyniknęły z użycia którychkolwiek ze środków majątkowych posiadanych przez państwa uczestniczące w EUPOL „Proxima”, pod warunkiem, że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania personelu EUPOL „Proxima” używającego tych środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 354 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 90 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 89 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/812/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 86 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 85 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004 /811/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Królestwa Norwegii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 82 z 200430.11.2004

  Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L354 - 81 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/810/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie udziału Ukrainy w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 77 z 200430.11.2004

  Decyzja Rady 2004/809/WPZiB z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L354 - 34 z 200430.11.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/15)

 • Dz. U. L354 - 32 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 97/252/WE w zakresie włączenia zakładów z Rosji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4445) (1)

 • Dz. U. L354 - 30 z 200430.11.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L354 - 29 z 200430.11.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L354 - 27 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2050/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L354 - 25 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L354 - 23 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L354 - 21 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2047/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L354 - 19 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2046/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L354 - 17 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2045/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L354 - 15 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2044/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

 • Dz. U. L354 - 14 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2043/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyka przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L354 - 12 z 200430.11.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L354 - 1 z 200430.11.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2041/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L354 - 0 z 200430.11.2004

  1 listopada 2004 r.: Nowa wersja strony EUR-Lex!

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.