Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

Data ogłoszenia:2004-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 14

Strona 1 z 2
L 355/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2054/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wykaz ten powinien również opierać się na danych dostarczonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Centrum Nadzoru i Badań nad Wścieklizną w Wusterhausen, współpracujące z WHO, oraz na biuletynie dotyczącym występowania wścieklizny Rabies Bulletin.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 21,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Tymczasowy wykaz państw trzecich powinien obejmować państwa, w których nie występuje wścieklizna, i państwa, w przypadku których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczenia się zwierząt domowych z ich terytoriów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczeniem pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Część C załącznika II do powyższego rozporządzenia zawiera wykaz państw trzecich, w przypadku których stwierdzono, że ryzyko wprowadzenia do Wspólnoty wścieklizny w rezultacie przemieszczania się zwierząt domowych z ich terytoriów jest nie większe niż ryzyko związane z takimi przemieszczeniami pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(6)

Zgodnie z wnioskami składanymi przez właściwe władze Federacji Rosyjskiej o umieszczenie Rosji w wykazie w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 właściwe wydaje się wprowadzenie zmian do tymczasowego wykazu sporządzonego zgodnie z art. 10.

(7)

Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego właściwe jest zastąpienie załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w całości.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wykaz państw trzecich miał być sporządzony do dnia 3 lipca 2004 r. Aby zostać umieszczone w wykazie, państwo trzecie musi wykazać swój status w odniesieniu do wścieklizny oraz wykazać, że spełnia pewne warunki dotyczące powiadamiania, monitorowania, służb weterynaryjnych, zapobiegania wściekliźnie i zwalczania jej oraz dotyczące przepisów odnoszących się do obrotu szczepionkami przeciwko wściekliźnie.

(8)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

W celu uniknięcia wszelkich niepotrzebnych zakłóceń w przemieszczaniu zwierząt domowych oraz aby dać czas państwom trzecim na dostarczenie, w miarę potrzeby, dodatkowych gwarancji właściwe jest ustanowienie tymczasowego wykazu państw trzecich. Wykaz ten powinien opierać się na danych pochodzących z Międzynarodowego Biura ds. Chorób Epizootycznych (OIE – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt), na wynikach inspekcji przeprowadzonych przez Biuro Komisji ds. Żywności i Weterynarii w danych państwach trzecich oraz na informacjach zebranych przez Państwa Członkowskie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 24 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L355 - 23 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 20 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 18 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 9 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2053/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie

 • Dz. U. L355 - 4 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2052/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji

 • Dz. U. L355 - 1 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.