Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2052/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji

Data ogłoszenia:2004-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 4

Strona 1 z 5
L 355/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2052/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (kod 7307 99 30 98) oraz ex 7307 99 90 (kod 7307 99 90 98).

TARIC TARIC

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 2. Wszczęcie dochodzenia

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacjach z Komitetem Doradczym,

Komisja uznała za uprawdopodobnione, że środki antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL były obchodzone poprzez przeładunek w Indonezji i nieprawdziwą deklarację pochodzenia. Komisja mogła uzyskać wystarczające dowody dla wszczęcia postępowania dotyczącego Indonezji, wskazujące na pochodzenie towarów inne niż z Indonezji, jedynie od organów celnych Państwa Członkowskiego. Dlatego też Komisja postanowiła z własnej inicjatywy wszcząć postępowanie zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

Po wykonaniu przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków, na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 (2) (zwanego dalej „rozporządzeniem pierwotnym”), Rada nałożyła, między innymi, ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 58,6 % na przywóz pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) łączników rur lub przewodów rurowych (innych niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), wykonanych z żeliwa lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, rodzaju stosowanego do spawania doczołowego lub do innych celów, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex 7307 93 11 (kod TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (kod TARIC

Na podstawie dochodzeń przeprowadzonych w 2003 r. przez organy celne jednego z Państw Członkowskich uprawdopodobniono, że w szczególności w odniesieniu do przywozu do tego Państwa Członkowskiego stosowane są praktyki polegające na przywozie towarów zadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji, a w rzeczywistości wysyłanych i pochodzących z ChRL. Według danych Eurostatu, przywozy do tego Państwa Członkowskiego deklarowane jako pochodzące z Indonezji stanowiły w 2003 r. dwie trzecie przywozów do Wspólnoty deklarowanych jako pochodzące z Indonezji. Znaczny wzrost poziomu przywozów po nałożeniu środków antydumpingowych na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z ChRL stanowi zmianę w strukturze handlu, dla której nie istnieje racjonalna przyczyna ani ekonomiczne uzasadnienie inne niż wprowadzenie ceł antydumpingowych na łączniki rur lub przewodów rurowych pochodzące z ChRL.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 139 z 6.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1496/2004 (Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 3).

Ponadto wydaje się, że skutki naprawcze obowiązujących ceł antydumpingowych na łączniki rur lub przewodów rurowych pochodzące z ChRL są osłabiane zarówno w zakresie ilości, jak i cen, oraz że łączniki rur lub przewodów rurowych są przywożone po cenach dumpingowych w stosunku do wcześniej ustalonej wartości normalnej tych produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 355 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 24 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L355 - 23 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2057/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 20 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L355 - 18 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2055/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 14 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2054/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L355 - 9 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2053/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. rozszerzające zasięg ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 964/2003 na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki niezależnie od tego, czy zostały zadeklarowane jako pochodzące ze Sri Lanki czy też nie

 • Dz. U. L355 - 1 z 20041.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.