Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 22

L 357/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2004/814/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu ze zdaniem pierwszym akapit pierwszy art. 300 ust. 2,

(6)

Strony uzgodniły na podstawie art. 11 ust. 2 Umowy, że jego postanowienia powinny nadal obowiązywać, a wszystkie prawa i zobowiązania Stron ustanowione na mocy tego traktatu powinny zostać utrzymane w mocy po jego wygaśnięciu. Strony podjęły konsultacje przewidziane w art. 2 ust. 6 Umowy oraz uzgodniły, że limity ilościowe określone Umową należy poszerzyć, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej. Umowa zmieniająca powinna zostać zatwierdzona,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu (1) weszła w życie 1 lipca 1999 r. Artykuł 17 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy stanowi, że handel produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (zwaną dalej „EWWiS”) jest regulowany postanowieniami tytułu III Umowy, z wyjątkiem art. 11, oraz postanowieniami umowy o uzgodnieniach ilościowych dotyczących wymiany wyrobów stalowych EWWiS. Europejska Wspólnota Węgla i Stali oraz rząd Republiki Kazachstanu podpisały 22 lipca 2002 r. taką umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2) (odtąd nazywaną „Umową”), zatwierdzoną w imieniu EWWiS decyzją Komisji 2002/654/EWWiS (3). Traktat ustanawiający EWWiS wygasł 23 lipca 2002 r., a Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i zobowiązania ustanowione przez EWWiS.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca Umowę zawartą pomiędzy EWWiS a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. 2. Tekst zmieniającej Umowy (4) jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby upoważnionej do podpisania Umowy ze skutkiem obowiązującym dla Wspólnoty. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r. W imieniu Rady

A. J. DE GEUS

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3. (2) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 20. (3) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 19.

(4) Patrz str. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 36 z 20042.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 30 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L357 - 23 z 20042.12.2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 3 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L357 - 1 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.