Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 23

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 23

Strona 1 z 3
2.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/23

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU,

z drugiej strony,

będąc Stronami niniejszej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

Strony pragną promować prawidłowy i równy rozwój handlu stalą pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu weszła w życie 1 lipca 1999 r.

Artykuł 17 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy stanowi, że handel produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali jest regulowany postanowieniami tytułu III Umowy, z wyjątkiem art. 11, oraz postanowieniami umowy o handlu niektórymi wyrobami stalowymi.

EWWiS oraz Rząd Republiki Kazachstanu zawarły 22 lipca 2002 r. taką umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (zwaną dalej „Umową”).

Traktat EWWiS wygasł 23 lipca 2002 r., a Wspólnota Europejską przejęła wszystkie prawa i zobowiązania ustanowione przez EWWiS.

Strony uzgodniły, zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy, że postanowienia tej Umowy będą nadal obowiązywać, a wszystkie prawa i zobowiązania Stron ustanowione na mocy tego traktatu powinny zostać utrzymane w mocy po jego wygaśnięciu.

W związku z art. 2 ust. 6 Umowy Strony zgodziły się rozważyć podniesienie limitów ilościowych określonych Umową od dnia 1 maja 2004 r., tak aby wziąć pod uwagę powiększenie Unii Europejskiej,

POSTANOWIŁY zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły jako swoich Pełnomocników:

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:

RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU:

KTÓRZY UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

L 357/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2004

Artykuł 1 1.1. Limity ilościowe na rok 2004 określone w załączniku II do Umowy zostaną zwiększone zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszej Umowy.

Artykuł 2 2.1. Artykuł 13 ust. 2 protokołu A do Umowy otrzymuje brzmienie, tak jak zostało ono określone w załączniku II do niniejszej Umowy. 2.2. Lista właściwych władz krajowych dołączona do protokołu A do Umowy zostaje niniejszym zastąpiona załącznikiem III niniejszej Umowy. Artykuł 3 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Artykuł 4 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, czeskim, estońskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, kazachskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każda wersja językowa jest na równi autentyczna.

1.2. Strony uzgadniają, że wywóz produktów wymienionych w załączniku I do Umowy z Kazachstanu do Republiki Czeskiej, Estonii, na Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, do Polski, Słowenii i Słowacji wysłanych przed 1 maja 2004 r. nie zostanie odjęty od limitów ilościowych określonych w załączniku II do Umowy.

1.3. W celu stosowania ustępu 1.2 takie wysyłki będą uważane za wysłane w dniu ich załadunku na transport eksportera, co zostanie udokumentowane listem przewozowym lub innym dokumentem transportowym.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre del dos mil cuatro. V Bruselu dne desátého listopadu dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Bruxelles den tiende november to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am zehnten November zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu kümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 36 z 20042.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 30 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L357 - 22 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 3 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L357 - 1 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.