Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2004-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 3

Strona 1 z 6
2.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Możliwość inicjowania działań promocyjnych i informacyjnych przez Komisję w państwach trzecich powinna być rozszerzona w przypadkach, w których takie działania leżą w interesie całej Wspólnoty lub żadne odpowiednie działania przygotowawcze nie zostały przedstawione przez organizacje zawodowe lub międzybranżowe. Komisja powinna mieć również możliwość inicjowania, na rynku wewnętrznym, działań informacyjnych związanych z procedurami wspólnotowymi dotyczącymi jakości i etykietowania produktów rolnych i środków spożywczych. W świetle doświadczenia zdobytego w związku z wprowadzeniem w życie stopniowego zmniejszania udziału w finansowaniu z 60 % do 40 % w przypadkach programów wieloletnich, przepisy dotyczące wspólnotowego wkładu w finansowanie takich programów powinny zostać uproszczone, przy jednoczesnym zachowaniu wkładu na poziomie 50 % rzeczywistych kosztów każdego programu. Wkład Państwa Członkowskiego (Państw Członkowskich) i organizacji inicjujących powinien być bardziej elastyczny, przy założeniu jednak, że ciężar minimalnego finansowania obowiązkowego ponoszą organizacje inicjujące. Istotne jest, aby materiały wykorzystywane w kampaniach informacyjnych i promocyjnych były sprawdzane pod względem ich zgodności z prawodawstwem wspólnotowym. Dlatego też konieczne jest wyjaśnienie istniejących zobowiązań Państw Członkowskich dotyczących monitorowania w tym zakresie. Wkłady Państw Członkowskich do programów dokonywane są w kontekście określonej procedury. Dlatego też Państwa Członkowskie powinny zostać zwolnione z obowiązku zgłaszania takich wkładów krajowych jako pomocy państwa w celu uproszczenia danego postępowania administracyjnego, ponieważ wkłady te nie powinny być uznawane za pomoc państwa w rozumieniu art. 87–89 Traktatu. Grupy robocze ad hoc przedstawicieli Państw Członkowskich i/lub ekspertów posiadających szczególną wiedzę fachową w sprawach promocji i reklamy mogą być przydatne w doradzaniu Komisji w zakresie opracowywania strategii oraz środków wykonawczych przewidzianych tą procedurą. Dlatego też należy zapewnić możliwość prowadzenia konsultacji z takimi grupami. Rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 powinno być nadal stosowane po dniu 31 grudnia 2004 r.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W świetle doświadczeń zdobytych w związku z wykonaniem rozporządzeń (WE) nr 2702/1999 (3) i (WE) nr 2826/2000 (4), poddanych analizie w sprawozdaniu przedstawionym przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w kwietniu 2004 r., właściwym jest dokonanie przeglądu określonych przepisów tych rozporządzeń.

(7)

(2)

Harmonizacja przepisów dotyczących przedkładania i wyboru wniosków, monitorowania programów, jak również konsultacji i pomocy technicznej, stosowanych w kontekście rozporządzeń (WE) nr 2702/1999 i nr 2826/2000, powinna prowadzić do łatwiejszego zarządzania tymi dwiema procedurami; w szczególności, organizacje inicjujące powinny mieć możliwość samodzielnego wprowadzania w życie określonych części programów oraz wyboru jednostek wprowadzających je w życie na późniejszym etapie procedury. Należy unikać fragmentacji finansowania w postaci małych i nieskutecznych programów oraz należy zapewnić zrównoważone rozdzielanie dostępnych środków budżetowych, poprzez wyznaczenie minimalnych i maksymalnych limitów rzeczywistych kosztów dla przedstawionych programów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 357 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L357 - 39 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 38 z 20042.12.2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L357 - 36 z 20042.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dz. U. L357 - 35 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 34 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 33 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L357 - 32 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L357 - 30 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dz. U. L357 - 23 z 20042.12.2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 22 z 20042.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L357 - 20 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L357 - 19 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L357 - 18 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L357 - 17 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L357 - 11 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L357 - 9 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L357 - 1 z 20042.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.