Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2004-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 10

L 358/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2004/823/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ustanawiającą Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie (zwaną dalej „Umową”).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Na mocy rozporządzeń (WE) nr 1766/98/WE i nr 2387/98 Wspólnota Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (zwane dalej „Wspólnotami”), występujące jako jedna strona, przystąpiły do Umowy.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1766/98/WE z dnia 30 lipca 1998 (1) w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, występujących jako jedna strona, do Umowy ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w szczególności jego art. 3 ust. 1, 3 i 4,

(3)

W dniu 12 lutego 2004 r. Republika Mołdowy złożyła w sekretariacie Centrum dokument przystąpienia Mołdowy do Umowy. Zgodnie z art. XIII Umowy zatwierdzenie tego przystąpienia leży w kompetencji zarządu Centrum.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 2387/98 z dnia 3 listopada 1998 r. dotyczące przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Wspólnoty Europejskiej, występujących jako jedna strona, do Umowy ustanawiającej w 1993 r. Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2), w szczególności jego art. 2,

(4)

Wspólnoty są reprezentowane w zarządzie Centrum przez Prezydencję Rady oraz przez Komisję. Stanowisko Wspólnot odnośnie do kwestii wynikających z art. XIII Umowy powinno zostać uchwalone przez Radę i wyrażone, w sposób ogólny, przez Prezydencję,

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W dniu 25 października 1993 r. Kanada, Szwecja, Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki zawarły Umowę

(1) Dz.U. L 225 z 12.8.1998, str. 2. (2) Dz.U. L 297 z 6.11.1998, str. 4.

Przystąpienie Republiki Mołdowy do Umowy ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Technologii na Ukrainie, zawartej dnia 25 października 1993 r. między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki zostaje zatwierdzone w imieniu Wspólnot.

3.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/11

Artykuł 2 Prezydencja Rady wyraża w ramach zarządu Centrum zgodę Wspólnot na przystąpienie Republiki Mołdowy do Umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 358 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 33 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. upoważniająca do wprowadzenia przejściowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby pochodzącej z Australii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4449)

 • Dz. U. L358 - 32 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4441)

 • Dz. U. L358 - 18 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie środków ochronnych dotyczących przywozu koniowatych z Rumunii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4440) (1)

 • Dz. U. L358 - 12 z 20043.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4421) (1)

 • Dz. U. L358 - 9 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2072/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L358 - 8 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2071/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L358 - 6 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2070/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Indii

 • Dz. U. L358 - 4 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L358 - 2 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2068/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L358 - 1 z 20043.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2067/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.